Læreplanreferanse — KRL

På denne siden finner du hele læreplanen i KRL. De læreplanreferansene vi har laget stoff til er uthevet med rødt fulgt av en hakeklamme som inneholder lenker til temaene. Her kan du til enhver tid følge med hvilke deler av læreplanen vi har laget stoff til.

Hovedmomenter: 1.-4. klasse5.-7. klasse8.-10. klasse

Målsetninger

1-4 KRISTENDOMMEN
Elevene skal få godt kjennskap til hovedinnhold og hovedpersoner i noen sentrale fortellinger i Bibelen. [Moses, Historier fra GT] De skal også kjenne til noen viktige skikkelser fra kristendommens historie. Elevene skal bli kjent med billedframstillinger knyttet til det bibelske og det kirkehistoriske fortellingsstoffet. Elevene skal bli kjent med høytider, skikker, ritualer og symboler knyttet til Den norske kirke og andre kristne trossamfunn.
1-4 ANDRE RELIGIONER OG LIVSSYN
Elevene skal kjenne til hovedinnhold, hovedpersoner og noen estetiske utrykk i andre verdensreligioner og i livssynshumanismen. Elevene skal også bli kjent med sentrale høytider, ritualer/seremonier og symboler.
1-4 ETIKK OG FILOSOFI
Elevene skal bli kjent med noen grunnleggende etiske prinsipper som skolen og samfunnet bygger på. De skal også øve opp bevisstheten om sitt eget og andres verd og om forskjellen mellom egne og andres ønsker og behov, og lære å samtale om slike spørsmål.
5-7 KRISTENDOMMEN
Elevene skal utvide sitt kjennskap til Bibelen, ha oversikt over noen hovedtrekk ved kristendommens historie til og med reformasjonen, og kunne gjøre rede for noen hovedtrekk ved kristen tro og etikk.
5-7 ANDRE RELIGIONER OG LIVSSYN
Elevene skal kunne gjøre rede for noen hovedtrekk ved islam, jødedommen, hinduismen, buddhismen og livssynshumanismen.
5-7 ETIKK OG FILOSOFI
Med basis i samfunnets og skolens verdigrunnlag skal elevene øve opp sin etiske bevissthet. De skal også kunne begrunne og stå inne for egne holdninger og valg, og samtidig vise åpenhet og evne til dialog.
8-10 HELLIGE SKRIFTER
Elevene skal arbeide med og tilegne seg kunnskap om Bibelens betydning som kultur- og troskilde, og om Bibelens tilblivelse og om litterære uttrykksformer i Bibelen. Elevene skal også tilegne seg kunnskap om hellige skrifter i andre verdensreligioner og deres betydning som kultur- og troskilder.
8-10 RELIGIØST OG LIVSSYNSMESSIG MANGFOLD I NYERE TID
Elevene skal tilegne seg kunnskap om ulike retninger innen nytidens kristendom, andre verdensreligioner og livssyn og om nye religiøse bevegelser. Elevene skal også kunne sammenligne religioner og livssyn, og arbeide med eksempler på konflikter og fredelig sameksistens mellom tros- og livssynstradisjoner i vår tid.
8-10 ETIKK OG FILOSOFI
Elevene skal få innsikt i aktuelle etiske spørsmål og kunne drøfte enkle filosofiske problemstillinger knyttet til menneskesyn, rett og galt, kunnskap og sannhet, blant annet i møte med tanker fra filosofihistorien. De skal også utvikle evne til refleksjon og dialog.

Hovedmomenter 1.-4. klasse

KRISTENDOMMEN – FORTELLINGER FRA BIBELEN
 • fortellinger fra Det gamle testamente, deriblant om skapelsen, syndefallet, Kain og Abel, Noahs ark, Babels tårn, Abraham, Sara og Isak, Josef, Moses og de ti bud og lære seg budene, David, og Daniel i løvehulen [Historier fra GT]
 • fortellinger om Jesus fra Det nye testamente, deriblant om Jesu fødsel [Juleevangeliet], Jesus som barn i templet, Jesus som velsigner barna, Jesus som metter fem tusen, Jesus som helbreder syke og Jesu død og oppstandelse
 • Jesu lignelser, deriblant den barmhjertige samaritan og den bortkomne sønnen
 • bilder fra kunsthistorien med motiv fra Jesu fødsel, lidelseshistorien og andre bibelske fortellinger
KRISTENDOMMEN – HISTORIE
 • fortellinger om Jomfru Maria, Hellig-Olav og pilegrimsveien til Nidaros, Sankta Sunniva på Selja
 • fortellinger om andre helgener, som f.eks. Sankt Nikolaus, Sankta Lucia [Historien om Sankta Lucia], Frans av Assisi, Benedikt av Nursia
 • kirkehistorisk viktige steder og tradisjoner i lokalmiljøet eller i distriktet
KRISTENDOMMEN – KRISTNE HØYTIDER, RELIGIØSE SYMBOLER OG LOKALT KRISTENLIV
 • norske juletradisjoner, påsken, Kristi himmelfartsdag og pinsen; kirkeårets inndeling og liturgiske farger
 • dåpen
 • ritualer som bønn og gudstjeneste [Bønn]; kristne sangtradisjoner
 • lokale konkretiseringer; ved besøk i en kirke i lokalmiljøet bør elevene også være til stede ved en gudstjeneste
ANDRE RELIGIONER OG LIVSSYN – ISLAM
 • fortellinger om de tidligere profetene og om profeten Muhammads liv, deriblant fortellingen om åpenbaringen av Koranen
 • høytider, bønneritualet og moskeen
ANDRE RELIGIONER OG LIVSSYN – JØDEDOMMEN
 • fortellingen om Moses [Historier fra GT] og åpenbaringen av Toraen; en høytid, som pesah eller hanukka; synagogen
ANDRE RELIGIONER OG LIVSSYN – HINDUISMEN
 • en fortelling om Krishna eller Shiva; en høytid, f.eks. divali; hindutemplet
ANDRE RELIGIONER OG LIVSSYN – BUDDHISMEN
 • fortellinger om Buddhas liv, barndom, oppvåkning og undervisning; en høytid, som vesak; tempel og kloster
ANDRE RELIGIONER OG LIVSSYN – LIVSSYNSHUMANISMEN
 • tekster og fortellinger som uttrykker et humanetisk livssyn
 • seremonier og sanger knyttet til livssynshumanismen
ETIKK OG FILOSOFI
 • øve seg i å se at mennesker har lik verdi selv om de er ulike
 • vinne erfaring med å bruke begreper om rett og galt og om tilgivelse
 • øve seg i å respektere forskjellen mellom mitt og ditt og i å dele med andre [Mitt og ditt]
 • øve seg i å inkludere hverandre, motvirke mobbing og vise varhet og våkenhet overfor egne og andres behov, og utvikle evnen til å gi ros og til å oppmuntre andre [Ta vare på hverandre]
 • samtale om barn og sorg
 • bli kjent med fortellinger om filosofen Sokrates

Hovedmomenter 5.-7. klasse

5 KRISTENDOMMEN Bibelen og kristendommens historie:
 • patriarkhistoriene fra 1. Mosebok
 • evangelienes framstilling av Jesu liv, deriblant fortellinger om hans undergjerninger
 • den eldste kristendommens historie, deriblant kristenforfølgelser
 • kristen kunst i katakombene
 • keiser Konstantin og kristendommen
Kristen livstolkning i dag:
 • Fadervår og sentrale ord og forestillinger i denne bønnen [Fadervår]
 • ulike typer musikk og sang som gir uttrykk for kristen tro og lovprisning
5 ISLAM
 • fortellingene om Ibrahim og Ismail med vekt på Mekka og pilegrimsferden (hadj)
 • historien om profeten Muhammads liv, deriblant om hans første tilhengere og flukten til Medina
 • islams fem søyler
 • islams utbredelse i verden og i Norge
 • eksempler på islamsk arkitektur, kalligrafi, ornamentikk og musikk
 • eksempler på tekster fra Koranen, deriblant sure 1 og sure 112
6 KRISTENDOMMEN Bibelen:
 • fortellingene om utferden fra Egypt, paktsslutningen på Sinai og Israels første konger
 • Jesu lignelser
 • Bergprekenen og dens etiske idealer
Kristendommens historie:
 • overgangen fra norrøn religion til kristendom i Norge [Julefeiring]
 • middelalderens kristendom, deriblant klostervesenet og pavedømmet
 • helgentradisjoner i fortellinger og bilder, f.eks. Katarina av Alexandria, Sankt Georg, Birgitta av Vadstena
 • romanske og gotiske kirkebygg: arkitektur og symbolikk
Kristen livstolkning:
 • de ti bud og det dobbelte kjærlighetsbud som uttrykk for kristen etikk
6 JØDEDOMMEN
 • jødedommens sentrale høytider og ritualer: sabbaten, årlige høytider og overgangsriter; templets og synagogens betydning for jødedommen
 • Tora, Talmud, jødisk religiøs lov
 • jødenes historie i Europa og jødedommens utbredelse i verden og i Norge
 • jødisk kunst, arkitektur og musikk
6 LIVSSYNSHUMANISMEN
 • den norske fritenkerbevegelsen
 • humanetisk livssyn, herunder menneskets fornuft, valg og ansvar
 • Human-Etisk Forbund i Norge, humanetiske seremonier
7 KRISTENDOMMEN
 • en av profetene fra Det gamle testamente
 • historien om apostelen Paulus
 • reformasjonen, inkludert Martin Luther og innføringen av lutherdommen i Norge
 • møtet mellom kristendommen og indianerne i Mellom- og Sør-Amerika på 1500-tallet
 • forfølgelsen av jøder, og kjettere og hekser fram til ca. 1600
 • hovedpunktene i kristen tro slik de er sammenfattet i Den apostoliske trosbekjennelsen og i Luthers lille katekisme
 • nattverden
 • ulike Kristus-framstillinger fra kunsthistorien
 • noen salmer og sanger fra den lutherske tradisjon
 • frikirkesamfunn som er representert i lokalmiljøet eller i distriktet [Jehovas vitner]
7 HINDUISMEN
 • viktige begreper i hinduismen, som dharma, yoga, ahimsa, karma og gjenfødsel, Brahman og avatara
 • hinduismens ritualer og tilbedelsestradisjoner i templet, i hjemmet og på hellige steder, med eksempler fra de store høytidene og fra personer som illustrerer hinduistisk fromhet
 • eksempler på hinduistisk kunst, arkitektur og musikk
 • hinduismens utbredelse i verden og i Norge
7 BUDDHISMEN
 • viktige begreper i buddhismen: gjenfødsel, karma, oppvåkning og buddha
 • hovedtemaer i buddhistisk religionsutøvelse, som tilflukt i de tre verdier, de fem leveregler, de ti gode handlemåter, meditasjon, buddhismen i hjemmet og i klosteret; framtredende personer i buddhismen
 • eksempler på buddhistisk kunst, arkitektur, musikk
 • buddhismens utbredelse i verden og i Norge
7 ETIKK OG FILOSOFI I opplæringen skal elevene utvikle moralske holdninger og etisk innsikt ved å arbeide med emner som:
 • forholdet mellom ulike kulturer; samene som urbefolkning
 • etniske minoriteter i Norge; rasisme
 • fattige og rike
 • krig og fred [En tale mot krig]
 • natur og miljø
 • endringer i familien og skilsmisse
 • forholdet mellom generasjonene
 • misunnelse, baksnakking, tilgivelse, mot, ærlighet, sannhet, troskap [Moralske holdninger...]
 • mobbing og konfliktløsning
Elevene skal dessuten:
 • øve seg i å føre samtale om etiske problemstillinger som spesielt opptar dem, i og utenfor skolehverdagen

Hovedmomenter 8.-10. klasse

8 HELLIGE SKRIFTER
 • oppbygningen av Bibelen og forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente
 • ulike kristne oppfatninger av Bibelen som Guds ord
 • Bibelen som inspirasjonskilde for film og musikk
 • jødisk syn på Bibelen (Tanak) og den skriftlige og muntlige Tora
 • Koranens innhold og stilling i islam; hadith-litteraturen
8 RELIGIØST OG LIVSSYNSMESSIG MANGFOLD I NYERE TID
 • emner fra den lutherske tradisjon i Norge, deriblant pietismen, kristningen av samene, læstadianismen, haugianismen, Den norske kirke, frivillige kristelige organisasjoner, norsk misjon og diakoni
 • ulike kristne kirkesamfunn, deriblant romersk-katolsk kristendom, ortodoks kristendom, pinsebevegelsen
 • Mormonkirken og Jehovas vitner [Jehovas vitner]
 • Lokale konkretiseringer; tros- og livssynssamfunn som er representert i lokalsamfunnet
8 ETIKK OG FILOSOFI
 • hva filosofi er, f.eks. med utgangspunkt i Sokrates og Platon
 • forholdet mellom konsekvensetikk og pliktetikk

Elevene skal også tilegne seg kunnskap og øve opp sin etiske bevissthet gjennom samtale om emner som forbruk og livsstil, matskikker og klesdrakt, og spørsmål om identitet, forholdet mellom kjønnene, heterofili, homofili [Identitet].

9 HELLIGE SKRIFTER
 • hvordan Mosebøkene og evangeliene ble til
 • evangelienes presentasjon av Jesus
 • spørsmålet om Jesus som historisk person og som Guds sønn
 • Bibelen som inspirasjonskilde for billedkunst og skulptur
9 RELIGIØST OG LIVSSYNSMESSIG MANGFOLD I NYERE TID
 • kristendommens møte med moderne vitenskap på 1800- og 1900-tallet: historieforskning, naturvitenskap (Darwin) og psykologi (Freud)
 • utviklingen fram mot tros- og livssynsfrihet i Norge
 • skillet mellom sunni- og shia-islam
 • retninger innen jødedommen
 • sikhismen og Bahá'i
 • religiøse konflikter i Midtøsten, deriblant striden om Jerusalem
9 ETIKK OG FILOSOFI
 • ulike filosofiske syn på mennesket, f.eks. hos Aristoteles eller Descartes

Elevene skal også tilegne seg kunnskaper og øve opp sin etiske bevissthet gjennom samtale om emner som sosialt ansvar, mobbing, selvmord, vold, rasisme, konfliktløsning, likestilling og likeverd [Identitet, En tale mot krig].

10 HELLIGE SKRIFTER
 • Salmenes bok og visdomslitteraturen
 • apostelen Paulus og hans brev, deriblant Romerbrevet
 • litterære sjangrer i Bibelen, og Bibelens betydning for skjønnlitteratur og språk
 • hellige skrifter i hinduismen, deriblant Veda og Bhagavadgita
 • hellige skrifter i buddhismen, deriblant Tripitaka, med Buddhas taler
 • hinduistiske og buddhistiske skrifters betydning for kunst og kulturliv
10 RELIGIØST OG LIVSSYNSMESSIG MANGFOLD I NYERE TID
 • kristen misjon og humanitært arbeid, og økumenisk arbeid i vår tid
 • kristendommen i Latin-Amerika og det sørlige Afrika i vår tid
 • retninger innen hinduismen og buddhismen
 • nye religiøse bevegelser og åndelig søking i vår tid
 • religiøse forhold i minst ett land i Asia, f.eks. India, Japan, Vietnam eller Kina
 • religiøst og livssynsmessig mangfold i dagens Norge
 • dialog mellom religioner og livssyn [Den gyldne regel]
 • moderne religionskritikk
10 ETIKK OG FILOSOFI
 • ulike filosofiske syn på kunnskap og erkjennelse, og problemstillinger knyttet til forholdet mellom religiøs tro og vitenskapelig kunnskap
 • noen hovedretninger i tenkningen om mennesket i moderne filosofi, som f.eks. eksistensialistisk og naturalistisk menneskeoppfatning [Kierkegaard]
Elevene skal også tilegne seg kunnskap og øve opp sin etiske bevissthet gjennom samtale om ulike religiøse, etiske og filosofiske holdninger til spørsmål som:
 • menneskelivets verdi
 • menneskerettighetene
 • genteknologi og menneskesyn
 • livets begynnelse og sluttKRL
Norsk
Engelsk
Matematikk
Samfunnsfag
Natur & miljø
Tverrfaglig

Filosofiske
samtaler


Forsiden
Forum
E-postliste
Kontakt
Hjelp
Om

In English

  © www.skoletorget.no