Læreplanreferanse — Norsk

På denne siden finner du hele læreplanen i norsk. De læreplanreferansene vi har laget stoff til er uthevet med rødt fulgt av en hakeklamme som inneholder lenker til temaene. Her kan du til enhver tid følge med hvilke deler av læreplanen vi har laget stoff til.

Hovedmomenter: 1.-4. klasse5.-7. klasse8.-10. klasse

Målsetninger

1-4 LYTTE OG TALE
Elevane skal erfare at dei kvar dag får sagt noko som både elevar og vaksne lyttar til og svarer på, og lære å uttrykkje seg på ulike måtar etter situasjon og formål. Dei skal lære å lytte til andre, også som publikum under framføring. Elevane skal få oppleve rikdommen i eit breitt utval litteratur i ulike sjangrar som kan gi inspirasjon til leik og framføring. Dei skal gjennom eiga utfalding få oppleve det fysisk-dramatiske i litteraturen. Dei skal kunne bruke medium i munnleg kommunikasjon.
1-4 LESE OG SKRIVE
Elevane skal lære å lese og møte andre gjennom tekst og bilete som kan gi oppleving, innsikt og inspirasjon til eiga skriving. Dei skal lære å skrive, erfare at dei sjølv har bruk for skriftspråket i samhandling med andre, og tileigne seg eit variert og funksjonelt skriftspråk. Dei skal bli fortrulege med å bruke informasjonsteknologi.
1-4 KUNNSKAP OM SPRÅK OG KULTUR
Elevane skal ha noko kunnskap om språk og eiga språkutvikling, få oppleve glede ved bruk av språket og utvikle språkleg sjølvtillit. Dei skal ha noko kjennskap til variasjon og breidd i munnlege og skriftlege sjangrar, og slik få innsikt i dei måtane for samhandling som ligg i morsmålet. Elevane skal kunne samtale om ulike typar tekstar. Dei skal kunne bruke skulebibliotek.
5-7 LYTTE OG TALE
Elevane skal utvikle evna til å lytte aktivt, og utvikle språket sitt gjennom å bruke det i samtale, samarbeid, diskusjon og framføring. Dei skal få røynsle i å tilpasse språket etter situasjonen og formålet. Elevane skal møte munnlege tekstar frå ulike kulturar og erfare at det er mangfald og variasjon. Dei skal oppleve drama og teater som uttrykksform, og dei skal kunne bruke ulike medium i arbeid med framføringar.
5-7 LESE OG SKRIVE
Elevane skal utvikle varierte lesestrategiar og kunne lese tekstar på bokmål og nynorsk. Dei skal bli kjende med eit breitt utval skjønnlitteratur og sakprosa, som kan gi oppleving og stimulere leseglede, kunnskapstørst og spenningstrong, og kunne bruke idear frå tekstar av ulike forfattarar i si eiga skriving. Dei skal lese og samtale om eit breitt utval tekstar, også elevtekstar, og lære å utnytte det ulike sjangrar byr på av ulike uttrykksformer. Gjennom si eiga skriving skal dei kunne gi uttrykk for tankar, meiningar og røynsler, og oppleve at dei får tilbakemelding på det dei vil formidle. Dei skal kunne oppleve at skriving er med på å klargjere tankane, og vinne røynsle med arbeidet frå uklare idear til publisert tekst. Elevane skal ha kjennskap til skriftlege massemedium og utvikle dugleik i å bruke elektroniske medium.
5-7 KUNNSKAP OM SPRÅK OG KULTUR
Elevane skal ha ei viss forståing av den rolla språk og tekst spelar i kulturtradisjonen vår. Dei skal utforske korleis det munnlege og skriftlege språket blir brukt og er oppbygd, og slik lære nyttige omgrep for å snakke om språk. Dei skal utvikle forståing for korleis vi bruker språket i meir offentlege samanhengar. Elevane skal ha noko kjennskap til korleis munnleg og skriftleg språkbruk skil seg frå kvarandre og lære noko om verkemiddel og komposisjon i ulike munnlege og skriftlege sjangrar. Dei skal kunne bruke skulebibliotek meir sjølvstendig og skal ha noko kunnskap om korleis media kan brukast til å samhandle med andre.
8-10 LYTTE OG TALE
Elevane skal utvikle evna til å lytte, oppleve, vurdere og gi relevant tilbakemelding, lære å ta ansvar for si eiga utvikling og hjelpe andre i deira utvikling. Dei skal kunne delta i meiningssøkjande, utprøvande og etterprøvande samtale, diskusjonar og møte, og slik kunne utvikle seg til aktive og konstruktive samfunnsborgarar. Dei skal oppleve scenekunst som uttrykk og dramatisk metode og erfare at det skrivne ordet blir levande gjennom dramatiske tekstar. Elevane skal kunne uttrykkje seg i ulike sjangrar, i ulike situasjonar og for ulike formål. Dei skal bruke munnlege medium aktivt og ha ei medviten holdning til innhald, bruksmåtar og verkemiddel.
8-10 LESE OG LYTTE
Elevane skal lære å lese kritisk og sjølvstendig, vidareutvikle evna til å oppleve dei estetiske sidene ved litteratur og erfare korleis litteratur formidlar livsrøynsle og kunnskap, framtidsbilete og førestellingar som kan kaste lys over deira eige liv og livet til andre. Dei skal kunne lese og skrive på nynorsk og bokmål for aktivt å kunne vere med i ein nasjonal skriftkultur og erfare at lesing og skriving utfyller kvarandre i fagleg arbeid og i all skriveopplæring. Elevane skal kunne uttrykkje seg i ulike sjangrar og utvikle ulike måtar å reflektere og kommunisere på gjennom skrift. Dei skal lære å sjå at skriving er ein veg inn til forståing, oppleving og samhandling med andre, kunne tolke og vurdere innhaldet og verkemidla i tekstar i ulike medium og sjølv bruke medium til å formidle tekstar. Elevane skal kunne arbeide aktivt med å utvikle ein tekst frå idé til ferdig produkt, og kunne gi og gjere seg nytte av tilbakemeldingar undervegs i skriveprosessen. Dei skal kunne vurdere sine eigne tekstar og si eiga utvikling som skrivarar. Dei skal kunne søkje informasjon ved hjelp av ulike tilgjengelege informasjonskjelder som til dømes bibliotek, arkiv og informasjonsteknologi, og lære å bruke kjeldene kritisk og sjølvstendig i sitt eige arbeid.
8-10 KUNNSKAP OM SPRÅK OG KULTUR
Elevane skal kjenne hovudtrekka i norsk språkhistorie og litteraturhistorie og vidareutvikle forståinga si av den rolla språk og tekst spelar i kultur og samfunn. Dei skal vite noko om kva som påverkar språkbruk over lengre tid, og utvikle ei medviten holdning til språkrøkt og språkutvikling. Dei skal ha kjennskap til strukturen i det norske språket, og til korleis det fungerer og blir brukt, og vidareutvikle kjennskapen til og forståinga for munnlege tradisjonar i sin eigen og andre kulturar. Elevane skal ha kunnskap om at munnlege og skriftlege sjangrar er både innhald, form og bruk. Dei skal ha innsikt i skriftleg samhandling og kunne sjå samanhengen mellom skrivesituasjon, tema, sjanger og mottakar. Dei skal kjenne til ulike medium og korleis ulike medium gjer det mogeleg å arbeide med og formidle munnlege og skriftlege tekstar, og dei skal kunne vurdere den innverknaden media har på den enkelte og på samfunnet.

Hovedmomenter 1.-4. klasse

1 LYTTE OG TALE
 • utfalde seg gjennom allsidig leik, delta i rolleleik og bruke språket aktivt i ulike former for spel
 • leike og eksperimentere med ord, lydar, rim og rytme, bruke ellingar, songleikar, mellom anna enkle samiske rim og regler, framføre dikt, songar og barneregler, gjette gåter og fortelje vitsar [Killebukken]
 • lytte til eventyr, fablar og andre forteljingar, høyre norrøne mytar, til dømes historia om Balders død og Idunns eple [Norrøn mytologi, Æsops fabler]
 • bli sedde og høyrde i faste forteljestunder. Få trening i å gi att i samanheng, greie ut, forklare og skildre
 • venje seg til å vente på tur, ta ordet og gi det frå seg i større grupper, delta i møte, handle i samsvar med melding
 • sjå video eller fjernsynsprogram og snakke om det dei ser, bruke telefon og opptak til kommunikasjon og rolleleik
1 LESE OG SKRIVE
 • delta i skriftspråkstimulerande rolleleik
 • møte symbol, bokstavar, tal og skrift i klasserommet og andre stader, til dømes skilt, plakatar, oppslag og bøker, og ta bokstavane i bruk i si eiga takt
 • møte og oppleve eit rikt utval bøker, biletbøker og andre tekstar der både jenter og gutar spelar viktige roller. Høyre tekstar av forfattarar som til dømes Alf Prøysen, Andre Bjerke, Inger Hagerup, og nyare forfattarar. Samtale om tekstar dei høyrer, og det dei ser i biletbøker
 • få hjelp til å skrive ned noko dei seier eller fortel, og oppleve at det er samanheng mellom tale og skrift (tekstskaping), samtale om tekstane dei har skapt, og om kva dei likar i tekstane til andre
1 KUNNSKAP OM SPRÅK OG KULTUR
 • snakke om språk, kva det kan brukast til, kor ulikt det kan vere, og korleis deira eige språk har utvikla seg frå dei var små
 • få røynsle med spelereglar for samtale i ulike samanhengar, og røyne kvifor det er viktig å lytte til kvarandre
 • snakke om munnlege episke sjangrar og sjangrar som blir brukte i leik
 • vitje skulebibliotek eller eit anna bibliotek og gjere seg kjende der
2 LYTTE OG TALE
 • leike, og lære gjennom leik, leike med ord, gjette gåter og lære nokre ordtak
 • dagleg møte eventyr eller andre tekstar gjennom høgtlesing, til dømes eventyr frå Asbjørnsen og Moe [Trollet uten hjerte] og Grimm-brørne og forteljingar frå Nordahl Rolfsen, samiske eventyrsamlingar og eventyr frå minoritetskulturar
 • høyre nokre norrøne mytar som til dømes Tor med hammaren og Odin og Valhall [Norrøn mytologi]
 • framføre enkle rollespel eller dramatiseringar i klassen, eller for foreldra
 • syngje folkeviser, songar og salmar
 • fortelje kvarandre om det dei er opptekne av, få og gi positiv tilbakemelding
 • framføre eigne og andre sine tekstar, bli vane med å høyre ulike dialektar og talemål
 • ta del i samtalar og hevde eigne meiningar, bli oppmuntra til å spørje om det dei ikkje forstår eller undrar seg over. Ta imot meldingar og formidle dei vidare
 • sjå og snakke om film
2 LESE OG SKRIVE
 • bruke bokstavane og gradvis erobre lese- og skrivekunsten. Ta i bruk samanhengande skrift når dei har automatisert samanhengen mellom lyd og bokstav, og det fell naturleg for dei
 • møte eit rikt utval av barnelitteratur med roller gutar og jenter kan identifisere seg med, av forfattarar som til dømes Thorbjørn Egner, Astrid Lindgren og Anne Cath. Vestly. Lese sjølv etter kvart som det fell naturleg for dei. Granske bilete i bøker
 • teikne og forme innhaldet i tekstar dei høyrer eller les. Gi positiv og grunngitt tilbakemelding på andre sine teikningar og tekstar
 • skape tekstar i sjangrar som brev, ulike sakprosatekstar, dikt og forteljingar, ved hjelp av ein vaksen nedskrivar eller ein annan skrivefør person, eventuelt skrive sjølv. Lage "bøker", veggaviser og plakatar
 • leike på datamaskin, skrive og teikne
2 KUNNSKAP OM SPRÅK OG KULTUR
 • samtale om skilnader mellom sjangrar dei arbeider med, lære noko om det sørgjelege og det morosame og sjangrane tragedie og komedie
 • arbeide med roller og replikkar i ein dramatisk tekst, vurdere verdien av stemmebruk og kroppsspråk, få noko røynsle med enkle rekvisittar
 • lære å uttrykkje seg aksepterande og verdsetjande om det andre seier og skriv. Finne ut korleis vi uttrykkjer spørsmål og undring, kva vi bruker ulike ytringar og ord til, til dømes spørsmål, utsegner
 • arbeide med bokstavane, bli kjende med at bokstavar har namn og representerer språklydar. Lære om opphavet til nokre ord. Få ei første innføring i ordklassar ved å sjå på til dømes den funksjonen adjektiv og substantiv har i språket
 • venje seg til å bruke biblioteket og få hjelp til å finne fram bøker
3 LYTTE OG TALE
 • lytte til segner, norrøne mytar som til dømes historia om Ask og Embla, legender og andre forteljingar [Norrøn mytologi]
 • lytte til utdrag av barnelitteratur frå tidlegare tider, samtale om tekstane dei høyrer
 • lytte konsentrert til kvarandre og følgje opp med spørsmål, gi att hovudinnhaldet i noko dei har lese eller høyrt
 • fortelje og framføre tekstar dei har laga sjølv, vere med i skodespel, lage replikkar og ta del i framføringar med seg sjølv eller med dokker som rollefigurar. Tileigne seg lærestoff gjennom leik, song, dans, rollespel og dramatisering
 • formulere eigne synspunkt, kunne uttrykkje semje eller usemje med andre og arbeide seg opp toleranse for synet til andre
3 LESE OG SKRIVE
 • lese mykje og for ulike formål, lese nyare litteratur av norske, samiske og nordiske barnebokforfattarar og av barnebokforfattarar frå andre land, møte eldre litteratur som folkeeventyr og fablar
 • granske bilete i bøker, i aviser og i nærmiljøet, lese aviser saman og samtale om det dei er opptekne av
 • hente førebilete og inspirasjon til eiga skriving frå det dei les, høyrer og ser, skrive i ulike sjangrar, blant anna dikt, og eksperimentere med språklege verkemiddel som gjentaking, samanlikning og bilete [Språklige virkemidler]
 • samtale om tekstane til kvarandre og gi positiv og grunngitt tilbakemelding på teikningar og tekstar
 • få røynsle i å brevveksle med elevar ved andre skular eller andre mottakarar
 • arbeide med å utvikle ei samanhengande handskrift, skaffe seg vidare røynsle i å lese og skrive, til dømes på datamaskin, og arbeide med skiljeteikn i eigne tekstar
3 KUNNSKAP OM SPRÅK OG KULTUR
 • samtale om samspelet mellom lytting og tale, røyne korleis stemmebruk og kroppsspråk er viktig for det som blir sagt eller framført
 • samtale om dei sjangrane dei har arbeidd med
 • granske sin eigen dialekt, samtale om skilnader mellom skriftspråk og talemål, og undersøkje tydinga av og opphavet til sitt eige namn og namnet til andre
 • byrje å arbeide med ulike typar hovudsetningar og teiknsetjing, mellom anna punktum, ropeteikn, spørjeteikn, arbeide med ordklassar og den funksjonen dei har i språket
 • få øving i å finne fram bøker på skulebiblioteket
4 LYTTE OG TALE
 • arbeide med tekstar som tek opp konfliktar dei kan kjenne seg att i. Utforske vennskap og uvennskap, rettferd og urettferd, krangel og forsoning gjennom diskusjon, improvisasjon og rollespel
 • høyre og fortelje eventyr, fablar, mytar og segner, også frå fjerne himmelstrok
 • gi att og lage dramatiseringar av forteljingar, og eventuelt formidle dei med video eller kassettspelar
 • øve seg i å framføre enkle talar og leggje fram fagstoff i klassen
 • sjå film og samtale om innhaldet
4 LESE OG SKRIVE
 • få hjelp til å utvikle gode lesemåtar og dermed få betre innhaldsforståing og lesefart
 • lese nyare litteratur, norsk og omsett, blant anna av samiske forfattarar. Møte fantastisk litteratur av nyare dato, til dømes av Tove Janson og Roald Dahl, og bli oppmuntra til å ta i bruk fantastiske element i si eiga skriving
 • møte tekstar av forfattarar som til dømes Henrik Wergeland, Bjørnstjerne Bjørnson og Barbra Ring, høyre eller lese kunsteventyr av H.C. Andersen [HCA] og Regine Normann
 • arbeide med teikneseriar og samtale om språket i dei
 • skrive sakprega tekstar om det dei er opptekne av, og slik ta vare på skaparlysta og uttrykksgleda. Bruke litteratur som inspirasjon for eigne forteljingar. Arbeide med oppbygging, mellom anna byrjing, utvikling og slutt. Høyre eller lese tekstane til kvarandre, seie kva dei likar og spørje om det dei ikkje forstår. Skrive nokre tekstar på data og slik utvikle seg til å bli dyktige på tastatur
4 KUNNSKAP OM SPRÅK OG KULTUR
 • arbeide med sjangertrekk i eventyr og andre forteljingar, høyre om den kulturen forteljingane vart til i. Undersøkje korleis ei god forteljing er bygd opp, og arbeide med å dele inn tekstar i avsnitt
 • finne fram til særtrekk ved språket i teikneseriar. Arbeide med forteljemåtar i film
 • samtale om kva som gjer munnlege framføringar gode, og vurdere det språket vi bruker når vi argumenterer
 • finne nokre ordtak i sitt eige nærmiljø, granske lokale stadnamn og snakke om kva dei tyder
 • studere og eksperimentere med reklame, finne verkemiddel og samtale om påverknadskraft
 • lære meir om ordklassane og funksjonane deira i arbeid med tekstar, som verb til å få fram til dømes fart, pronomen til å skape samanheng og liknande
 • bruke bibliotek til å få ei viss oversikt over bøker av forfattarar dei kjenner, og lese eit tekstutval som kan levandegjere éin eller fleire av dei

Hovedmomenter 5.-7. klasse

5 LYTTE OG TALE
 • bruke rollespel og improvisasjon til å leve seg inn i situasjonen til andre og prøve ut korleis dei kan ordleggje seg [Innlevelse og språk], bruke dramatiske arbeidsmåtar som agering og mime. Utvikle språkleiken vidare, til dømes vitsar, "tungekrøllarar" og liknande
 • leggje fram eigne tankar, lærestoff og nyhendestoff, slik at andre fattar interesse for det som blir sagt
 • lytte til høgtlesing og slik dele litterære opplevingar, danse og syngje folkeviser
 • samtale om eigne opplevingar av bilete og estetiske sider ved bilete
 • sjå og snakke om program på fjernsyn
 • lage intervju, gjerne med opptak på band
5 LESE OG SKRIVE
 • lese og oppleve nyare dikt. Formidle dikt gjennom dramatisering og framføring. Skrive dikt og arbeide med verkemiddel som verselinje, bilete, samanlikning og gjentaking
 • lese korttekstar og barne- og ungdomsbøker av nyare forfattarar og ei eldre utanlandsk bok, til dømes Robinson Crusoe, Huckleberry Finn eller Heidi. Finne ut korleis forfattarar skaper spenning, bruker humor, skildrar personar og liknande. Bli kjende med nokre fleire norrøne mytar som til dømes historia om Loke, Hel, Fenresulven og Midgardsormen og Ragnarok [Norrøn mytologi]
 • bruke kjelder til å skaffe seg opplysningar om ein nolevande forfattar og skrive ein biografisk tekst
 • få røynsle i å skrive seg inn i eit emne. Arbeide medvite med å tileigne seg innhaldet i fagtekstar. Skrive sakprosatekstar om ulike emne, gjerne knytte til tverrfaglege opplegg. Lære tekstbehandling i tilknyting til skriving av eigne tekstar og øve på tastaturbruk
 • bruke kunnskapen sin om tekst til å gi grunngitte tilbakemeldingar på tekstar undervegs i skriveprosessen
 • arbeide med rettskriving ut frå individuelle behov. Bruke ordliste
 • arbeide med tekst og bilete i biletbøker og bli kjende med nokre biletbokkunstnarar
5 KUNNSKAP OM SPRÅK OG KULTUR
 • observere og diskutere det talespråket og kroppsspråket som blir brukt i ulike situasjonar som diskusjon, krangel, mobbing og forsoning. Registrere korleis det språket vi bruker, påverkar situasjonen
 • granske uttrykksmåtar, verkemiddel og strukturar i dikt
 • utforske korleis vi kan variere språket gjennom ordval og syntaks, undersøkje nokre trekk ved norsk setningsbygnad, samanlikne munnleg og skriftleg uttrykksmåte, blant anna i intervju, og bli klar over korleis dei kan lese på ulike måtar for ulike formål
 • undersøkje nokre særtrekk, til dømes tekstbinding og struktur, ved fagtekstar som dei arbeider med
 • snakke om opphavet til folkeviser, om bruken av dei og om den rolla dei spela
 • vurdere innhald og form i fjernsynsprogram, få noko kunnskap om mediet og ta til å reflektere over det dei ser. Tileigne seg kunnskap om å lese bilete
 • hjelpe yngre elevar med å finne bøker i skulebiblioteket
6 LYTTE OG TALE
 • samtale om eldre barne? eller ungdomslitteratur av forfattarar som til dømes Rasmus Løland, Hans Aanrud og Dikken Zwilgmeyer, og studere person- og miljøskildring
 • høyre eventyr, segner og ordtak frå andre land og kulturar, mellom anna den samiske, og fortelje dei til yngre elevar [Nattergalen, Den hodeløse - En kostelig molbohistorie]
 • forske ut lærestoff, til dømes kunnskap om andre kulturar, gjennom dramafaglege aktivitetar, til dømes mime, kroppsrørsler og rytme
 • trekkje ut hovudpunkta i eit fagstoff og leggje det fram som foredrag eller utgreiing i eller utanfor klassen
 • lytte til dialektprøver og prøve å plassere dei i ein landsdel. Arbeide med ordtak, faste uttrykk og språklege bilete
 • lytte til og sjølv lage eit "radioprogram", til dømes høyrespel, intervju eller reportasje, dramatisere ei forteljing og gjere opptak
6 LESE OG SKRIVE
 • fordjupe seg i lesing av bøker, til dømes leseprosjekt. Lese tekstar av nyare forfattarar på bokmål og nynorsk, noko på dansk og svensk. Bruke leselogg
 • skrive forteljing, arbeide med til dømes miljø- og personskildring, konflikt og løysing. Leggje vekt på ordval, nyansar og variasjon i språket. Samarbeide om å lage manus til filmforteljingar
 • skrive sakprosatekstar, gjerne knytte til arbeidet i andre fag. Hente aktuell informasjon frå leksikon, oppslagsverk, fagbøker, diagram og bilete. Arbeide med avsnitt og rettskriving i eigne tekstar og få rettleiing etter behov
 • lese aviser og sjå på stoffutval. Skrive ut og redigere eit intervju. Lage ei avis som blir publisert på skulen eller i lokalmiljøet, arbeide med overskrifter, bilete og sideutlegging, til dømes ved bruk av tekstbehandling. Eksperimentere med å kombinere tekst og bilete og med å integrere tekst og teikning ved hjelp av elektroniske hjelpemiddel.
 • få god røynsle med fasane i arbeidet med tekst frå uklare idear til ferdig produkt. Gi positiv og konstruktiv tilbakemelding
6 KUNNSKAP OM SPRÅK OG KULTUR
 • samle, systematisere og arkivere vitsar, skrøner, historier og vandreforteljingar i lokalmiljøet. Arbeide med munnlege kulturtradisjonar i nokre minoritetsspråk, mellom anna det samiske
 • forske ut og diskutere komposisjon og verkemiddel i nokre munnlege sjangrar som foredrag og intervju
 • diskutere kriterium for gode tilbakemeldingar på uferdige tekstar
 • undersøkje korleis illustrasjonar, figurar, margtekst og liknande utdjupar innhaldet i ein tekst. Sjå på korleis skrifttypar, skriftstorleik og sideutlegging blir brukte til å utheve særleg viktige delar av teksten og underordne andre delar, til dømes overskrifter, ingress og fotnotar
 • utforske og diskutere korleis avsnitt fungerer i skriftleg tekst. Arbeide med teiknsetjing, blant anna i forhold til skiljet mellom hovud? og leddsetningar. Undersøkje korleis ulike ordklassar kan brukast til å uttrykkje funksjonar som årsak/verknad og samanlikning/kontrast
 • vurdere innhald og form i eit radioprogram
7 LYTTE OG TALE
 • arbeide saman om faglege tema med vekt på å lytte aktivt
 • bruke og utvikle tekstkunnskapen sin i litterær samtale, med utgangspunkt i den opplevinga eleven har av teksten
 • bruke kropp og stemme i ulike spelsituasjonar og utforske og utvikle den personlege, dramatiske uttrykksevna. Eksperimentere med å framføre ein tekst på ulike måtar. Om mogeleg bruke video som hjelpemiddel. Spele kabaret, revy eller teater for andre, til dømes foreldre, med noko sjølvlaga materiale
 • få røynsle i å ta ordet i ei større forsamling og slik oppdage at dei meistrar denne utfordringa. Summere opp ein diskusjon i klassen. Presentere temaarbeid eller prosjektarbeid
 • samle leikar og barnetradisjonar, lære enkle samiske ord som til dømes å helse, takke, og ha ansvaret for opplegg på barnesteget
7 LESE OG SKRIVE
 • lese ungdomsromanar for å oppdage og oppleve, norske og omsette. Lese, samtale om og framføre dikt og songar av forfattarar som til dømes Bjørnstjerne Bjørnson, Ivar Aasen, Aasmund Olavsson Vinje og Margrethe Munthe [Vinje]. Samtale om tekstar av forfattarar som til dømes Per Sivle, Oskar Braaten og Sigrid Undset og sjå på miljø, menneskesyn, språk og liknande. Bli kjende med éin eller fleire lokale forfattarar
 • arbeide med sakprosatekstar, finne grunngivingar og forklaringar i det dei les, og bruke det i si eiga skriving, til dømes i samband med tema og prosjektarbeid. Gi kvarandre tilbakemelding i arbeidet
 • skrive for mottakarar utanfor klasserommet, arbeide grundig med ein tekst med vekt både på det estetiske i si eiga språkføring og med vekt på rettskriving og teiknsetjing
 • utvikle ei lett leseleg personleg handskrift og prøve ut ulike typar prydskrift/kalligrafi. Få noko røynsle med å bruke elektroniske medium til å produsere og publisere tekstar
 • granske og vurdere verkemiddel i ulike reklametekstar og eksperimentere med å lage reklame sjølv
 • gjere seg kjende i tilgjengelege offentlege bibliotek og søkje aktivt etter fag? og skjønnlitterære bøker dei vil lese, og skrive ei bokmelding om ei av dei
7 KUNNSKAP OM SPRÅK OG KULTUR
 • finne ut noko om korleis språket varierer over tid og etter stad, situasjon og deltakarar. Observere nokre særtrekk ved andre dialektar, gruppespråk og språkbruken til jenter og gutar. Finne ord av engelsk opphav i norsk og prøve å finne norske synonym
 • arbeide med ulike måtar for tekstbinding
 • studere særtrekk ved dramatiske sjangrar dei arbeider med og drøfte kriterium for framføring av dramatiske tekstar
 • diskutere kriterium for tilbakemelding på tekstar og kriterium for godt samarbeid i tema- og prosjektarbeid. Reflektere over si eiga skriveutvikling i ulike sjangrar. Plukke ut nokre tekstar dei er spesielt nøgde med, og grunngi kvifor
 • tileigne seg kunnskap om ein del av dei forfattarane dei les tekstar av
 • arbeide med ordklassane i tilknyting til tekstar med vekt på den funksjonen dei har i språket [Adverb], og arbeide med setningslære

Hovedmomenter 8.-10. klasse

8 LYTTE OG TALE
 • bruke språket til utprøvande samtale, blant anna om ansvar og fridom, ærlegdom og svik, om konfliktar og om å vere sakleg og usakleg. Arbeide med innlevande og kritisk lytting, improvisasjon og rollespel
 • vere med i litterære samtalar med si eiga oppleving av teksten som utgangspunkt
 • leggje fram fagstoff i grupper eller i klassen, gi og få konstruktiv tilbakemelding
 • syngje og danse/dramatisere nokre folkeviser og dramatisere anna folkedikting
 • få røynsle i å vere aktivt med i meir formelle møte og diskusjonar, bli kjende med omgrepa innlegg og replikk, ta notat og lage referat frå diskusjonar
 • diskutere innhaldet og verkemiddel i ungdoms- og underhaldningsprogram i radio og fjernsyn
 • arbeide med intervjuteknikk, registrere kroppsspråk, stemningar og liknande, og leggje til rette materialet til skriftleg tekst
 • dikte fantastiske forteljingar og prøve ut ulike personlege forteljemåtar
 • få noko røynsle i å lytte til svensk og dansk språk
8 LESE OG SKRIVE
 • fordjupe seg i lesing over tid, til dømes leseprosjekt. Lese bøker og korttekstar som blant anna tek opp tema dei unge er opptekne av, og som kan vere viktige for identitetsutviklinga deira
 • lese eit utval omsette eddadikt og utdrag av sagalitteraturen. Lese tekstar av forfattarar som til dømes Petter Dass, Ludvig Holberg, Johan Herman Wessel [Wessel]. Arbeide med eventyr innsamla av Asbjørnsen og Moe [Folkeeventyr], nokre segner, eventuelt eventyr og segner med lokal tilknyting, mellom anna samiske segner av til dømes Just Quigstad
 • lese noveller av forfattarar som til dømes Johan Borgen, Torborg Nedreaas, Tarjei Vesaas og eit utval tekstar med vekt på spenning og fantasi, der svenske, danske og omsette tekstar, mellom anna samiske, skal vere representerte. Skrive forteljingar og noveller, også med utgangspunkt i eiga røynsle og eigne opplevingar, og arbeide med litterære verkemiddel
 • arbeide med teikneseriar, vurdere tekst og bilete, også med vekt på det estetiske, lage teikneseriar sjølv og prøve ut noko av kunnskapen sin om sjangeren. Arbeide med biletbøker, kunstbilete og plakatar
 • skrive utgreiingar, debattinnlegg og artiklar til ulike mottakarar. Vere aktivt med i å finne skrivetema som engasjerer. Oppleve at lesing og skriving utfyller kvarandre også i fagleg arbeid, og erfare verdien av idémyldring, stikkord, tankekart, spørsmål og liknande
 • vidareutvikle evna til å vurdere sine eigne tekstar og til å gi tekstspesifikk og konstruktiv tilbakemelding. Drøfte vurderingskriterium. Ta vare på eigne tekstar for å kunne dokumentere og vurdere si eiga skriftspråksutvikling, og bruke logg til refleksjon og kommunikasjon
 • byrje å bruke sidemål som arbeidsspråk, arbeide med teiknsetjing og arbeide grundig med å tileigne seg korrekt ortografi i hovudmålet
 • vidareutvikle handskrifta si mot ei personleg og formålstenleg skrift som er god å lese
 • lære litteratursøking, omskriving og redigering av tekst, til dømes ved bruk av informasjonsteknologi. Kunne få ta ansvaret for variert bruk av skulebibliotek
8 KUNNSKAP OM SPRÅK OG KULTUR
 • arbeide med den nasjonale skriftkulturen fram til rundt 1850 og få innsikt i utviklinga av språk og skrift gjennom å arbeide med tekstar frå denne perioden. Sjå litteratur, litteraturhistorie og språkhistorie i samanheng og setje litteratur og forfattarar inn på ei tidslinje
 • finne ut noko om korleis talemålet i Noreg har endra seg og kva som har påverka talemålsutviklinga. Bli kjende med språkarbeida til Ivar Aasen og Knud Knudsen og utviklinga av nynorsk og bokmål
 • studere sjangertrekk i dei episke tekstane dei arbeider med. Undersøkje variasjonen i ein episk sjanger, drøfte kva som kjenneteiknar ein god sakprosatekst, og også vurdere dei estetiske sidene. Granske språket vi bruker når vi skriv eit intervju, til dømes direkte og indirekte tale, verbtider og verbbruk og måtar å flette inn personskildring på
 • granske setningsstruktur og former for tekstbinding på ulike tekstnivå, også i elevtekstar, eksperimentere med å kombinere enkle setningar til samansette
 • arbeide med å bli medvitne om si eiga munnlege språkutvikling, skaffe seg opplysning om si eiga munnlege språkutvikling og sjå ho i samanheng med kunnskap om språkutvikling hjå barn
9 LYTTE OG TALE
 • ta opp dagsaktuelle spørsmål og andre tema dei er opptekne av, til kritisk og etterprøvande samtale. Utvikle ein idé, grunngi, tale for og forsvare eit standpunkt
 • tileigne seg litterært stoff og fagstoff gjennom dramatisering og framføring, arbeide med ulike måtar å framføre lyrikk på
 • framføre viser, songar, rocketekstar og samtale om innhald og språk
 • vurdere etiske og estetiske sider ved utval og fokus i musikkvideoar og ungdomsprogram på fjernsyn
 • tileigne seg litterært stoff og fagstoff gjennom dramatisering og anna scenisk framføring, presentere prosjektarbeid og bli medvitne om kva framføringa har å seie for oppleving og forståing
 • studere debattprogram på fjernsyn med vekt på om dei er saklege eller usaklege
9 LESE OG SKRIVE
 • lese ein roman frå eit europeisk land
 • fordjupe seg i nasjonalromantikken, sjå korleis han voks fram i litteratur, språk, musikk og biletkunst
 • lese eit utval tekstar av forfattarar som til dømes Camilla Collett, Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie, Alexander Kielland og Amalie Skram og få eit visst bilete av tida dei levde i og kva dei var opptekne av
 • arbeide med eit utval lyrikk av forfattarar som til dømes Henrik Wergeland, Johan Sebastian Welhaven, Arne Garborg, Sigbjørn Obstfelder, Arnulf Øverland, Nordahl Grieg, Tor Jonsson, Jakob Sande, Inger Hagerup, Olav H. Hauge, Rolf Jacobsen, Halldis Moren Vesaas og nyare forfattarar, og skrive eigne dikt [Obstfelder]
 • arbeide med eit utval humoristisk litteratur frå nyare og eldre tid, norsk og omsett. Eksperimentere med humor og ironi i si eiga skriving
 • undersøkje verdiar, tenkjemåtar og livsførestellingar i den samiske kulturen gjennom å lese eit utval moderne samisk litteratur, dikt, forteljingar og noveller
 • lese og arbeide med argumenterande tekstar, prøve ut struktureringsmåtar, spesifisering, generalisering og eksperimentere med verkemiddel
 • lese essay og skrive essayliknande tekstar
 • bruke sidemål som arbeidsspråk for skriftleg arbeid i periodar
 • studere reklame og lære om funksjon og verkemiddel, og lage reklame der dei tek i bruk bilete og tekst
 • bruke datanett til kontakt med elevar i andre nordiske land, vere med i diskusjonsgrupper. Gjere seg nytte av informasjonssøking, systematisering og lagring av innhenta materiale
9 KUNNSKAP OM SPRÅK OG KULTUR
 • finne ut noko om utviklinga av språk og skrift i tekstar. Arbeide med litteratur, litteraturhistorie og språkhistorie i samanheng og setje forfattarar dei arbeider med, inn på ei tidslinje. Samtale om samanhengen mellom litteratur og sosial og politisk historie for å forstå korleis dikting, språk og samfunnssituasjon kan påverke kvarandre
 • arbeide med nokre sentrale trekk ved sakprosa, til dømes underbygging, om tekstane er saklege, kva dei legg vekt på og omgrepsbruk. Få røynsle med arbeidsgangen i eit prosjektarbeid
 • arbeide med nokre trekk ved lyrikk som til dømes språklege bilete, assosiasjonsrikdom, mangfald i tyding og andre verkemiddel, og samtale om kva som gir oss estetisk oppleving når vi les skjønnlitteratur
 • lese nokre døme på talar av nordmenn og utlendingar, til dømes Håkon 7., Fridjtof Nansen, Abraham Lincoln, Winston Churchill og Martin Luther King, drøfte bruk av verkemiddel og lære noko om retorikk
 • arbeide med formverket i sidemålet i tilknyting til tekstar
 • oppsummere og samle det viktigaste av det klassen har funne ut om skriftleg samhandling
10 LYTTE OG TALE
 • samtale om framtida, sjå tilbake og reflektere, til dømes i tale eller kåseri og samarbeide om å finne fram til meining og konklusjon i vanskeleg fagstoff
 • vere aktivt med i reflekterande samtale om til dømes innhald, struktur og verkemiddel i litterære tekstar
 • presentere eit prosjektarbeid, gjerne for ei aldersblanda mottakargruppe, og drøfte krav til munnleg framføring
 • oppleve teaterframsyningar, eventuelt videoopptak, drøfte innhald og framføring. Spele teater og framføre/dramatisere/spele dramatiske tekstar av skodespelforfattarar eller tekstar dei sjølv har laga. Forme ut roller og replikkar, arbeide med stemmebruk, pausar og kroppsspråk. Få røynsle med reelle og imaginære rekvisittar
 • sjå film og diskutere innhald og filmatiske verkemiddel
10 LESE OG SKRIVE
 • lese nye bøker etter eige val. Skrive vurderingar eller tilrådingar for jamaldringar
 • lese eit utval tekstar av forfattarar som til dømes Knut Hamsun, Sigrid Undset, Olav Duun, Cora Sandel og nyare norske forfattarar, og få innblikk i ulike menneskelagnader, arbeide fagleg med dramatiske tekstar av mellom andre Henrik Ibsen og nyare forfattarar, presentere stoffet i eit større skriftleg arbeid, til dømes som tema- eller prosjektoppgåve. Bruke erfaringa frå arbeidet sitt med skjønnlitterære tekstar i eiga utprøvande skriving
 • lese og samtale om omsette tekstar frå andre kulturar, vere med i og lytte til framføringar og få innblikk i livsrøynsler og forståing for normer og verdiar i kulturen til andre land. Møte skriftkultur i innvandrarspråk eller i minoritetsspråk, mellom anna det samiske
 • skrive informative og argumenterande tekstar, få noko erfaring med å skrive til dømes søknader, formelle brev og andre sjangrar dei har bruk for, samarbeide om å lage prosjektplanar, føre dagbok i samband med eit prosjektarbeid og skrive vurderingar av arbeidsgang, produkt og læringsutbyte. Samarbeide om rettleiingsarbeid på aldersblanda skrivedagar
 • arbeide med god språkføring og formell dugleik i bokmål og nynorsk knytt til arbeidet med eigne tekstar
 • lese og vurdere tekstar og bilete i ulike typar propaganda, studere kunstbilete og skrive tekstar
 • bli kjende med eit utval norske aviser, arbeide med nokre avissjangrar, studere ulike tekstar i nokre aviser over eit visst tidsrom. Lage avis, gjerne med ein eigen profil
10 KUNNSKAP OM SPRÅK OG KULTUR
 • arbeide med norsk språk- og litteraturhistorie frå 1850 til i dag, og ordne kunnskapen sin om sentrale norske forfattarar i perioden. Fordjupe seg i nokre forfattarar, kva dei var opptekne av, og korleis dei skreiv. Lese om livet deira og lage seg eit bilete av forfattarane og samtida
 • arbeide med litteratur, litteraturhistorie og språkhistorie i samanheng og i tilknyting til tekstar dei les
 • granske skrifta i tidlegare tider og i andre kulturar, blant anna runer, latinsk skrift og gotisk skrift, og arbeide med skriftprøver
 • granske rolla til den munnlege forteljinga i vår kultur og i andre kulturar, granske nokre språklege stilarter
 • undersøkje språkleg variasjon i Noreg, som til dømes dialektar og sosiolektar, og drøfte den språkpolitiske situasjonen. Studere korleis språk endrar seg, sjå på lånord og nyord, internasjonalisering og påverknad frå andre språk, og finne døme på utanlandske ord og uttrykksmåtar
 • samle, arbeide med og vurdere eigne tekstar frå ungdomssteget for å få innsikt i si eiga skriftspråksutvikling og tekstutvikling
 • arbeide med dramatiske sjangrar, verkemiddel i dramatiske tekstar, framsyningar og teater. Få noko kjennskap til teaterhistorie, vurdere verkemiddel i film, forteljemåte, samspel mellom bilete, tale og lyd, og samanlikne bok og film
 • få røynsle i å arbeide ut kriterium for å vurdere tema- og prosjektarbeid eller prosjektoppgåver
 • granske nokre språklege stilarter
 • studere språk, sjanger, vinkling, stoffutval og presentasjonsform i norske aviser
 • arbeide med hovudtrekka i norsk grammatikk. Bruke ordlister, oppslagsverk og annan referanselitteraturKRL
Norsk
Engelsk
Matematikk
Samfunnsfag
Natur & miljø
Tverrfaglig

Filosofiske
samtaler


Forsiden
Forum
E-postliste
Kontakt
Hjelp
Om

In English

  © www.skoletorget.no