Læreplanreferanse — Natur- og miljøfag

På denne siden finner du hele læreplanen i natur- og miljøfag. De læreplanreferansene vi har laget stoff til er uthevet med rødt fulgt av en hakeklamme som inneholder lenker til temaene. Her kan du til enhver tid følge med hvilke deler av læreplanen vi har laget stoff til.

Hovedmomenter: 1.-4. klasse5.-7. klasse8.-10. klasse

Målsetninger

1-4 KROPP OG HELSE
Elevane skal stimulerast til å bruke sansane bevisst, bli kjende med omgrep om kroppen, lære korleis dei kan ta vare på kroppen og bli fortrulege med korleis kroppen veks og endrar seg. Dei skal utvikle forståing for mennesket som ein del av naturen.
1-4 MANGFALDET I NATUREN
Elevane skal gjennom eigne opplevingar kunne utvikle glede, undring og respekt for mangfaldet i naturen. Dei skal bli kjende med den levande og den ikkje-levande delen av naturen og samspelet mellom dei. [Levende og ikke-levende] Dei skal utvikle omgrepa sine om naturen ved å teikne og skrive sine eigne observasjonar, og utvikle omsorg og ansvar for naturen i sitt eige nærmiljø.
1-4 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
Elevane skal gjennom frie og styrte aktivitetar utvikle kunnskap om ulike materiale og nokre av eigenskapane deira. Dei skal ha kjennskap til resirkulering av avfall og utvikle ei positiv holdning til miljøvennleg avfallshandtering.
1-4 DET FYSISKE VERDSBILETET
Elevane skal gjennom frie og styrte aktivitetar kjenne til nokre fysiske fenomen i dagleglivet og utvikle omgrepa sine i høve til dette. Dei skal kjenne til ulike vêrfenomen og ha kunnskap om sol, måne og stjerner.
5-7 KROPP OG HELSE
Elevane skal utvikle kunnskap om nokre kroppsfunksjonar og døme på likskapar og ulikskapar mellom menneske og andre dyreartar. Dei skal bli fortrulege med endringar som skjer ved overgangen frå barn til vaksen, og kunne utvikle forståing for verdien av eit sunt kosthald. Dei skal kjenne til verknader av tobakk og rusgifter og utvikle bevisste holdningar til bruk av rusmiddel.
5-7 MANGFALDET I NATUREN
Elevane skal gjennom opplevingar og undersøkingar av ulike former for liv og livsprosessar utvikle undring og respekt for mangfaldet i naturen. Dei skal gjennom systematiske observasjonar i ulike biotopar og gjennom kontrollerte forsøk utvikle forståing for samspelet i naturen. Dei skal bli kjende med namn på vanlege planter, dyr og sopp og kunne søkje etter informasjon i ulike skriftlege kjelder og i datanett.
5-7 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
Elevane skal kjenne eigenskapane til utvalde stoff og lære om kva dei blir brukte til i dagleglivet. Dei skal bli kjende med vanlege mineral og bergartar. Dei skal gjere forsøk med og utvikle kunnskap om forbrenning av stoff og få innsikt i kva rolle vatn spelar i naturen og i samfunnet.
5-7 DET FYSISKE VERDSBILETET
Elevane skal gjennom enkle forsøk utvikle kunnskap om magnetisme og elektrisitet og eigenskapar ved lys og lyd, og kjenne til kva dei har å seie i dagleglivet før og no.
8-10 KROPP OG HELSE
Elevane skal ha kunnskap om bygnaden og funksjonen til systema i kroppen og korleis dei verkar saman. Dei skal bli kjende med vanlege sjukdommar og korleis sjukdomsbiletet har endra seg. Dei skal ha kunnskap om korleis tobakk og rusmiddel verkar på kroppen, utvikle ansvar for eiga helse og omsorg og respekt for andre.
8-10 MANGFALDET I NATUREN
Elevane skal gjennom systematiske undersøkingar av den levande og den ikkje-levande delen av naturen utvikle økologisk forståing. Dei skal kjenne til utviklinga av jorda og korleis livet på jorda har oppstått og endra seg over tid. Dei skal utvikle forståing for mennesket sin plass i naturen og korleis menneskelege aktivitetar kan endre naturmiljøet lokalt og globalt, og kunne gi døme på korleis kunnskap, forsking og teknologi har endra levevilkåra og miljøet. Elevane skal kunne bruke ulike skriftlege kjelder og elektroniske hjelpemiddel for å søkje, omarbeide og formidle informasjon.
8-10 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
Elevane skal ha kunnskap om stoff og reaksjonane deira slik at dei kan sjå samanhengar og gjere miljøvennlege val i den kjemiske kvardagen vår. Dei skal kunne planleggje, gjennomføre og vurdere enkle forsøk. Elevane skal kunne bruke informasjonsteknologi som eit hjelpemiddel.
8-10 DET FYSISKE VERDSBILETET
Elevane skal ha kunnskap om jorda, solsystemet og universet og kjenne til korleis teknologisk utvikling har verka inn på kunnskapen vår om verdsrommet. Dei skal ha kunnskap om ulike energitilstandar, energikjelder og energiformer. Dei skal kjenne korleis teknologisk utvikling har påverka energibruken vår og døme på positive og negative konsekvensar av dette. Dei skal ha kunnskap om målingar og måleiningar og kunne planleggje, gjennomføre og vurdere enkle forsøk og kunne bruke elektroniske hjelpemiddel i arbeidet. Dei skal gjennom forsøk få forståing for ein partikkelmodell for faste stoff, væsker og gassar. Elevane skal vere fortrulege med og kunne bruke informasjonsteknologi for å søkje, omarbeide og formidle informasjon.

Hovedmomenter 1.-4. klasse

1 KROPP OG HELSE
 • lære korleis dei fem sansane er knytte til ulike kroppsdelar [De fem sansene]
 • stimulere sansane og bruke dei bevisst ved aktivitetar inne og ute i naturen
1 MANGFALDET I NATUREN
 • utforske både den levande og den ikkje-levande delen av naturen og beskrive opplevingar gjennom å teikne/skrive i ei naturdagbok [Lag løvetannfest]
 • observere nokre dyr og planter i nærmiljøet og sortere dei etter lett observerbare likskapar og ulikskapar
 • samle og sortere ulike steinslag etter lett observerbare eigenskapar
1 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
 • lære at alt stoff er bygd opp av mindre delar som vi ikkje kan sjå
 • samanlikne, beskrive og sortere ulike materiale etter lett observerbare eigenskapar
 • sjå korleis materiale blir brote lett ned i naturen i motsetnad til tungt nedbrytbare materiale
 • arbeide med kompostbinge som døme på eit forenkla krinsløp, og utvikle noko forståing for at naturen bruker dei same stoffa om att
1 DET FYSISKE VERDSBILETET
 • arbeide med lys, lysbryting og danning av skuggebilete og vinne erfaring med at lys kjem frå lyskjelder og går i rette linjer
 • sjå kva som skjer når lys treffer ulike overflater
2 KROPP OG HELSE
 • delta i leik og andre aktivitetar for å bli kjende med korleis kroppen fungerer
 • samtale om kva ein meiner med å vere sjuk, om nokre sjukdommar som er vanlege for barn, og korleis ein kan ta vare på helsa si
2 MANGFALDET I NATUREN
 • observere sentrale kjenneteikn i naturen gjennom dei fire årstidene, til dømes ved å følgje eit tre eller ei anna fleirårig plante gjennom eit år
 • lære å kjenne dei vanlegaste bærslaga, fruktene og grønsakene [Våre vanligste frukter]
 • lære korleis ein nyttar ulike plantedelar til ulike føremål
2 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
 • bli kjende med eigenskapar ved vanlege materiale og knyte desse eigenskapane til bruk av dei ulike materiala [Lag vakre stjerner…]
 • bli kjende med kva materiale nokre vanlege bruksting er laga av
 • lage leiker og spel av ulike materiale, til dømes naturmateriale
2 DET FYSISKE VERDSBILETET
 • utforske ulike lydar inne og ute for å bli kjende med omgrep som blir brukte for å beskrive lyd; lage enkle lydinstrument og bruke stemma for å merke korleis lyd blir skapt ved vibrasjon
3 KROPP OG HELSE
 • bli fortrulege med si eiga fysiske utvikling og bli kjende med livsløpet til menneska
 • lære noko om korleis kroppen er bygd opp
3 MANGFALDET I NATUREN
 • observere enkle livssyklusar til planter og dyr, og så frø og stelle planter
 • bli kjende med nokre fuglar i nærmiljøet og kva som skjer med dei gjennom årstidene
 • lære om og bli kjende med nokre vanlege dyr, til dømes kjæledyr eller husdyr, og samtale om forholdet mellom menneske og dyr [Dyrene blant oss]
3 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
 • undersøkje kva som flyt eller søkk i vatn, sjå at materiale som søkk, kan formast slik at dei flyt, og sjå døme på teknologisk bruk av det
 • lære noko om faste stoff, væsker og gassar og arbeide med frysing, smelting og fordamping av vatn som døme på det [Vann]
3 DET FYSISKE VERDSBILETET
 • få sjå at materiale kan formast slik at dei svevar og sjå døme på teknologisk bruk av det
 • observere og beskrive ulike vêrfenomen, og måle temperatur, nedbør og eventuelt snømengd
4 KROPP OG HELSE
 • arbeide med sentrale likskapar og ulikskapar mellom menneska og andre levande organismar, og korleis variasjonar heng saman med omgivnad og miljø
 • lære noko om barnesjukdommar og vaksine
4 MANGFALDET I NATUREN
 • utforske nokre biotopar i nærmiljøet og beskrive enkle næringskjeder utifrå arbeidet med biotopar
 • arbeide med felles kjenneteikn for levande organismar, og øve seg i ulike måtar å gruppere dei på
 • arbeide med stell av planter [Brennesle i kjøkkenhaven, Agurkdyrking i klassen]
4 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
 • arbeide med kjeldesortering, kva ein reknar som avfall, og kva som kan brukast på nytt
 • drøfte avfallsproblem og korleis ein kan redusere mengda av avfall
4 DET FYSISKE VERDSBILETET
 • bli kjende med krefter som fører til rørsle eller som hindrar rørsle, og sjå døme på praktiske konsekvensar av det i kvardagen vår
 • lære om teknologisk bruk av tyngdepunkt, vektstenger og friksjon
 • over tid observere posisjonen til sola og samanhengen mellom solhøgd og tid på dagen
 • observere månen og ulike månefasar over tid
 • lære korleis årstider, månefasar og tidvatn i ulike kulturar, mellom anna den samiske, har styrt arbeidet
 • arbeide med ein enkel modell for solsystemet, nokre stjernebilete og korleis dei fekk namn

Hovedmomenter 5.-7. klasse

5 KROPP OG HELSE
 • bli kjende med plassering og hovudfunksjonar til nokre organ i kroppen
 • arbeide med enkle døme på likskapar og ulikskapar mellom bygnaden til menneske og andre dyreartar
 • arbeide med spørsmål knytte til puberteten, og kva rolle den spelar for formeiringa og seksuell kjønnsidentitet, mellom anna heterofili/homofili [Bare et skritt...]
5 MANGFALDET I NATUREN
 • undersøkje naturtypar som til dømes skog og kulturlandskap som leveområde for dyr og planter og bruke enkle metodar til å identifisere nokre dyreartar
 • arbeide med enkle samanhengar mellom bygnad, levesett og miljø for eit utval dyre- og planteartar
 • lære om nokre viltlevande norske pattedyr og korleis menneska nyttar denne ressursen til dømes ved jakt
 • arbeide med døme på norske plante- og dyreartar som har døydd ut eller står i fare for å døy ut, og drøfte moglege årsaker til det
5 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
 • gjennom enkle forsøk erfare korleis oppvarming av stoff og stoffblandingar kan føre til endringar som kan vere reversible eller vere permanente og føre til danning av nye stoff
 • lære om sentrale eigenskapar ved metall, med hovudvekt på jern, sjå døme på jern som rustar og bli kjende med metodar for å hindre det
 • arbeide med døme på reine metall og legeringar og bruken av dei, før og no
 • arbeide med nokre vanlege metallmineral og gjere seg kjende med korleis metall vart utvunne og brukte i lokalmiljøet før og no
 • lære namn på nokre vanlege mineral og bergartar, undersøkje nokre bergartar i lokalmiljøet, sortere dei etter lett observerbare eigenskapar og undersøkje korleis dei blir brukte
5 DET FYSISKE VERDSBILETET
 • bli kjende med sentrale eigenskapar ved magnetar og materiale magnetar verkar på
 • arbeide med praktisk bruk av magnetar og utvikle enkel teknologi der magnetar blir nytta
 • lage og bruke kompass, og gjere seg kjende med jorda som magnet
6 KROPP OG HELSE
 • arbeide med mat som kjelde til energi og byggjemateriale i kroppen, verdien av eit balansert kosthald og konsekvensar av eteforstyrring [Spiseforstyrrelser]
 • arbeide med hovudtrekka for nedbryting av mat i fordøyingssystemet
 • bli kjende med døme på stoff som kan misbrukast, gi rusverknad, gjere folk avhengige
 • drøfte årsaker til at somme byrjar med tobakk og rusmiddel, for å skape grunnlag for bevisste val
 • arbeide med ein enkel modell for auga og samanlikne med eit enkelt fotoapparat
6 MANGFALDET I NATUREN
 • samle og undersøkje nokre planteartar/plantefamiliar medrekna døme på nokre blomsterlause planter og bruke enkle nøklar til å identifisere artar [Plantearter]
 • lære om levestad og namn til nokre soppar og lav og den rolla dei spelar i naturen
 • gjere kontrollerte forsøk og lære om faktorar som påverkar vekst og formeiring hjå ei plante
 • få kjennskap til funksjonane til rot, stengel, blad og blomster gjennom ulike forsøk
 • arbeide med næringskjeder og fotosyntesen, og med plassen planter, dyr og menneske har i ei næringskjede
6 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
 • gjere forsøk med forbrenning av stoff og samanlikne med forbrenning av mat i kroppen
 • få erfaring med kva vilkår som skal til for at noko skal ta til å brenne, og klassifisere stoff og materiale som brennbare og ikkje-brennbare. Få innblikk i korleis ein brann kan oppstå og bli sløkt, og få trening i førstehjelp ved forbrenning
 • arbeide med døme på brensel som har vore dominerande opp gjennom tidene, teknologi brukt til utnytting av brenslet og døme på miljøkonsekvensar
6 DET FYSISKE VERDSBILETET
 • planleggje og gjere enkle forsøk med lys og arbeide med døme på ulike lyskjelder
 • arbeide praktisk med refleksjon og lysbryting, til dømes bruk av speglar, briller, mikroskop
 • lære gjennom forsøk at sollys inneheld ei blanding av fargane i regnbogen og eksperimentere med ulike fargeblandingar
 • eksperimentere med lysbryting og lys som går frå luft til vatn og omvendt, og bli kjende med konsekvensar det har for dyr og menneske
7 KROPP OG HELSE
 • arbeide med ein enkel modell for øyra, bli kjende med skadar som kan oppstå på grunn av av lyd og støy, og drøfte kva ein kan gjere for å redusere moglege skadeverknader
 • gjennom forsøk få erfaring med korleis menneska orienterer seg ved å bruke sansane
7 MANGFALDET I NATUREN
 • gjere feltarbeid og bli kjende med organismar som lever i vatn, og korleis organismane er tilpassa kvarandre og miljøet dei lever i
 • gjere seg kjende med næringskjeder i ferskvatn og saltvatn
 • arbeide med eit utval pattedyr og fiskeartar i ferskvatn og saltvatn
7 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
 • utforske sentrale eigenskapar ved vatn,[H2O] og gjennom forsøk gjere seg kjende med kva vatn har å seie for levande organismar
 • arbeide med ein enkel modell av krinsløpet til vatnet, gjennom forsøk lære om frysing, smelting, fordamping og kondensasjon og gjere seg kjende med prosessane ved sky- og nedbørdanning [Vannets kretsløp]
 • utforske ferskvatnet der dei bur og eventuelle interessemotsetnader ved bruken
 • sjå på enkle prinsipp for transport og reinsing av drikkevatn og avløpsvatn, før og no
 • planleggje og utvikle enkle modellar for omdanning av energien i rennande vatn til mekanisk arbeid, og gjere seg kjende med korleis menneska har utnytta dette teknologisk før og no
 • planleggje og gjere forsøk for å skilje eit stoff frå ei blanding ved bruk av fysiske prosessar som å sile, filtrere, løyse og fordampe, og sjå døme på korleis det blir nytta praktisk
7 DET FYSISKE VERDSBILETET
 • gjennom forsøk få kjennskap til ulike lydkjelder, tonestyrke og tonehøgd og gjere seg kjende med korleis nokre ulike musikkinstrument og menneskestemma lagar lyd
 • få erfaring med bygging av enkle elektriske krinsar, og gjennom forsøk skilje mellom elektriske leiarar, isolatorar og elektromagnetar og knyte dette til bruken av dei ulike materiala
 • beskrive sin eigen kvardag utan tilgang på elektrisitet og gjere seg kjende med den praktiske rolla elektrisiteten spelar i det moderne samfunnet
 • eksperimentere med hobby-elektronikk og få kunnskap om teknologi for styring og kontroll
 • lære om dei store vêrsystema og dei omgrepa som blir nytta i vêrmeldinga

Hovedmomenter 8.-10. klasse

8 KROPP OG HELSE
 • arbeide med spørsmål om korleis bakteriar verkar på prosessane i kroppen
 • lære om dei store smittsame sjukdommane, historia deira, utbreiinga og korleis menneska har kjempa mot dei
 • bli kjende med døme på nokre andre vanlege sjukdommar, årsakene til dei og korleis kroppen vernar seg mot sjukdom
 • bli kjende med korleis den teknologiske utviklinga, til dømes røntgen og oppdaginga av penicillin og anna antibiotika, har endra sjukdomsbiletet
 • arbeide med døme på tradisjonell folkemedisin, mellom anna den samiske
8 MANGFALDET I NATUREN
 • bli kjende med utvalde stein- og jordtypar gjennom feltarbeid og døme som viser samanhengen mellom vegetasjon, jordsmonn og bergartar
 • arbeide med døme på korleis levande organismar er tilpassa ulike klimatiske tilhøve
 • arbeide med samanhengen mellom blomsterbygnad og mjølingsmåte hjå planter, ulike spreiingsmåtar for frø og samanhengen mellom spreiingsmåte og utforming av frøa
 • bli kjende med hovudtrekka i utviklingslæra, arbeidet til Darwin og teoriane om utvikling ved naturleg utval
 • arbeide med spørsmål knytte til korleis jorda og livet på jorda har endra seg og framleis er i endring, og korleis fossil blir danna og blir brukte til å forklare utviklinga til dyr og planter
 • lære om dei fysiske føresetnadene for liv som skil jorda frå dei andre planetane i solsystemet
 • bli kjende med sentrale kjenneteikn på bakteriar og virus
 • arbeide med spørsmål om kva verdiar bakteriar har i industrien og i naturen
8 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
 • bli kjende med vanlege tryggleiksrutinar i rom der dei arbeider med naturfag
 • gjennom forsøk øve seg i å klassifisere sure og basiske daglegvarer, indikator-eigenskapar for fargestoff i planter, pH-omgrepet og metodar for å fastsetje pH i ei vassløysing
 • gjennom forsøk lære om sentrale eigenskapar hjå oksygen, hydrogen, karbondioksid og butan og propan
 • bli kjende med situasjonar i dagleglivet som kan innebere risiko for å bli forgifta av karbonmonoksid, for at brennbare gassar tek fyr, for fortrenging av og mangel på oksygen
8 DET FYSISKE VERDSBILETET
 • bli kjende med nokre ulike teoriar om utviklinga av universet fram til i dag, sentrale kjenneteikn ved stjerner og galaksar, til solsystemet og korleis teknologisk utvikling har verka inn på kunnskapen vår om verdsrommet, til dømes ved å bruke informasjonsteknologi
 • måle tid, lengd, gjennomsnittsfart, masse og volum og bli kjende med måleiningar brukte til dette, og SI-systemet
 • gjere forsøk og bruke ein partikkelmodell til å beskrive sentrale eigenskapar ved gassar, væsker og faste stoff, faseovergangar og samanhengen mellom temperatur og rørsla til partiklane
 • fastsetje massetettleiken for stoff og arbeide med teknologisk bruk av skilnader i massetettleik
9 KROPP OG HELSE
 • gjennom forsøk få erfaring med modellar som viser korleis skjelett, ledd og musklar verkar saman
 • arbeide med korleis kroppen forsvarar seg mot ytre påverknader, kva rolle sansane spelar, og korleis hjernen kommuniserer med resten av kroppen
 • arbeide med korleis hormon er med på å styre enkelte prosessar i kroppen
 • bli kjende med korleis tobakk og rusmiddel verkar på kropp og helse, og drøfte bruk og misbruk av ulike medikament
9 MANGFALDET I NATUREN
 • bli kjende med eit økosystem på land gjennom feltarbeid, finne fram til enkle næringskjeder og næringsnett og beskrive korleis artane er tilpassa kvarandre og miljøet dei lever i
 • bli kjende med fotosyntesen som grunnlag for liv, energivandringa i ei næringskjede og funksjonane til produsentar, konsumentar og nedbrytarar
 • bli kjende med omgrepet biologisk mangfald, drøfte korleis menneskelege aktivitetar kan endre tilhøva i eit økosystem og konsekvensar og interessekonfliktar i høve til bruk av naturressursar, til dømes ved hjelp av datanett
 • bli kjende med korleis folk og spesielt samane har nytta og nyttar naturressursane
9 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
 • bli kjende med omgrepa atom, molekyl, ion, grunnstoff, kjemisk sambinding og mekanisk blanding, og døme på atommodellar som har vore presenterte opp gjennom tidene
 • bli kjende med periodesystemet for grunnstoffa og grovinndelinga i metall og ikkje-metall eksemplifisert ved vanlege grunnstoff
 • erfare gjennom forsøk korleis nokre grunnstoff reagerer med kvarandre og dannar sambindingar med nye eigenskapar
 • lære om namnsetjing av enkle kjemiske sambindingar og beskrive enkle kjemiske reaksjonar med ord
 • gjere forsøk som syner skilnaden mellom ei fysisk endring og ein kjemisk reaksjon
 • arbeide med døme på enkle ionesambindingar, og gjere forsøk med leiing av straum i væske
 • gjere illustrerande forsøk med elektrolyse og arbeide med lett observerbare effektar av elektrolyse og døme på bruk av dette i samfunnet
 • gjere forsøk som viser fysiske og kjemiske eigenskapar for nokre metall, arbeide med bruksområde og døme på utvinning av metall
 • arbeide med faktorar som fremjar korrosjon, døme på konsekvensar og enkle metodar for å hindre korrosjon, og problem som kan komme av bruk av metall og metallsambindingar
9 DET FYSISKE VERDSBILETET
 • bli kjende med sentrale oppdagingar og oppfinningar knytte til elektrisitet, mellom anna statisk elektrisitet og oppdaginga av fenomenet elektrisitet
 • arbeide med ein enkel modell for elektron i ein straumkrins og bli kjende med omgrepa straum, spenning, motstand og energioverføring
 • planleggje og gjere forsøk med komponentar i ein enkel krins, arbeide med symbol for desse komponentane i koplingsskjema, og gjennom forsøk få innsikt i samanhengen mellom straumstyrke og spenning og bruke måleiningar for spenning, straumstyrke, motstand og elektrisk effekt
 • bli kjende med sikringsforskrifter ved bruk av elektrisk utstyr i heimen og få erfaring med elektriske koplingar
 • gjere forsøk med bruk av elektrisk generator og transformator
 • gjere seg kjende med systemet for tilførsel av elektrisk energi i lokalmiljøet og drøfte ulike måtar for energiøkonomisering i ei hushaldning
10 KROPP OG HELSE
 • gjere forsøk med stoff frå følgjande stoffgrupper: karbohydrat, alkoholar, feitt og protein, og arbeide med korleis dei ulike næringsstoffa blir brukte i kroppen
 • bli kjende med fordøyingssystemet, korleis kroppen skaffar seg energi og kvittar seg med avfallstoff og arbeide med spørsmål knytte til sjukdommar og kosthald
 • bli kjende med korleis menneska formeirar seg, og få ei enkel framstilling av menstruasjonssyklusen, befruktning og utvikling av fosteret, genar og arv
 • bli kjende med ulike prevensjonsmiddel og få ei enkel forklaring på korleis dei verkar
 • lære om seksuelt overførte sjukdommar, og drøfte korleis ein kan unngå dei
 • arbeide med spørsmål knytte til abort, skilnaden på spontan abort og provosert abort, og lova om sjølvbestemt abort
 • drøfte kva som ligg i omgrepa forelsking, kjærleik, omsorg, seksualitet, seksuell kjønnsidentitet mellom anna heterofili, homofili, seksuell lågalder, seksuell debut og sexpress
10 MANGFALDET I NATUREN
 • planleggje og gjennomføre økologiske undersøkingar i eit naturområde, bli kjende med aktuelle tiltak i området og drøfte kva gjennomføring kan få å seie
 • arbeide med spørsmål knytte til foredling av planter og dyr, tradisjonelt og ved hjelp av moderne genteknologi, og ta opp ulike sider ved forsking og bruk av genteknologi som gjeld etikk, samfunnsnytte og risiko for helse og miljø
 • drøfte korleis kunnskap, forsking og teknologi har endra levevilkåra for menneska lokalt og globalt
 • drøfte tiltak som kan betre miljøet og medverke til ei berekraftig utvikling lokalt og globalt, til dømes ved bruk av datanett
10 STOFF, EIGENSKAPAR OG BRUK
 • arbeide med ein enkel modell av krinsløpet til karbon, bli kjende med korleis olje, kol og gass blir danna, og bruk av ulike hydrokarbon i industri og daglegliv
 • bli kjende med oljeforureining og metodar som blir brukte ved uhell med oljeutslepp i vatn
 • bli kjende med vanlege organiske løysemiddel og bli kjende med korleis ein bør handsame dei
 • gjere forsøk med fullstendig og ufullstendig forbrenning av fossilt brensel og plantemateriale og bli kjende med rolla oksygen spelar i forbrenninga, med forbrenningsprodukt og energiutbytte ved reaksjonane
 • gjere forsøk som illustrerer forsuring og kalking av vatn, og bli kjende med miljøproblem grunna forbrenningsgassar og tiltak for å redusere problema
 • bli kjende med eigenskapar ved ulike typar radioaktiv stråling, radioaktive stoff og mineral og bruk av radioaktive stoff knytte til samfunnsnytte og risiko for helse og miljø, til dømes ved bruk av dataprogram
10 DET FYSISKE VERDSBILETET
 • saman drøfte seg fram mot ein definisjon om kva energi er, planleggje og gjere forsøk som viser ulike energiovergangar og ha øving i å beskrive energiovergangane dei observerer
 • gjere seg kjende med fornybare og ikkje fornybare energikjelder på jorda, teknologi og framtidsutsikter i høve til energiressursar, til dømes ved bruk av informasjonsteknologi
 • bli kjende med drivhuseffekten og til effekten av ozonlaget
 • bli kjende med døme på ulike slag elektromagnetisk stråling og kvardagsteknologi knytt til dei
 • arbeide med spørsmål knytte til nordlys og ulike segner i samband med dette, mellom anna samiske
 • gjere seg kjende med arbeid, som kraft * veg, og bruke dette for å finne arbeidet og energien som blir brukt i ein aktivitet, og sjå samanhengen mellom utført arbeid og energiinnhaldet i mat
 • observere solspekteret og spekteret frå andre lyskjelder og samanhengen mellom lys og fargar
 • gjere forsøk med korleis auga fungerer, med refleksjon og bryting av lys, og døme på teknologisk brukKRL
Norsk
Engelsk
Matematikk
Samfunnsfag
Natur & miljø
Tverrfaglig

Filosofiske
samtaler


Forsiden
Forum
E-postliste
Kontakt
Hjelp
Om

In English

  © www.skoletorget.no