Læreplanreferanse — Matematikk

På denne siden finner du hele læreplanen i matematikk. De læreplanreferansene vi har laget stoff til er uthevet med rødt fulgt av en hakeklamme som inneholder lenker til temaene. Her kan du til enhver tid følge med hvilke deler av læreplanen vi har laget stoff til.

Hovedmomenter: 1.-4. klasse5.-7. klasse8.-10. klasse

Målsetninger

1-4 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET
Elevene skal bli kjent med grunnleggende matematiske begreper som har direkte sammenheng med erfaringer i deres hverdag. De skal oppleve, erfare og bli fortrolige med bruk av matematikk i hjem, skole og lokalsamfunn. De skal lære å samarbeide om å beskrive og finne ut av situasjoner og problemer, samtale om og forklare hvordan de tenker, og utvikle tillit til sine egne muligheter.
1-4 TALL
Elevene skal lære å kjenne og bruke naturlige tall og symboler for disse. De skal bli kjent med enkle brøker og desimaltall når disse er knyttet til konkrete størrelser. Elevene skal utvikle grunnleggende kjennskap til de fire regneartene og få øvelse i å forklare hvordan de tenker (). Elevene skal bli fortrolige med enkel bruk av elektroniske hjelpemidler. De skal få mulighet til å oppdage og oppleve at i tallenes verden kan vi finne orden og system.
1-4 ROM OG FORM
Elevene skal utvikle sine kunnskaper om rom og form og på den måten stimulere sin kreativitet og fantasi. De skal bli kjent med forskjellige figurer, former og mønstre og bruken av dem i dagligliv og nærmiljø. Med utgangspunkt i praktiske erfaringer skal elevene ha noe kjennskap til mål for utstrekning i rommet.
5-7 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET
Elevene skal få erfaringer med matematikk som et nyttig redskap også i andre fag og i dagliglivet og kunne bruke faget i forbindelse med forhold i hjem og samfunn. De skal videreutvikle sine begreper om forskjellige størrelser og enheter, vurdere og regne med disse, med penger og tid, og bli fortrolig med å bruke hensiktsmessige hjelpemidler, spesielt lommeregner og datamaskin.
5-7 TALL
Elevene skal utvide og utdype sine begreper om tall - naturlige tall og hele tall og tall på brøk- og desimalform. De skal forstå og kunne bruke de fire regneartene, vurdere hvilke operasjoner som er aktuelle i hver enkelt situasjon, lære å velge regnemetode og tekniske redskaper og kunne utføre beregninger i hodet, på papiret eller med lommeregner.
5-7 GEOMETRI
Elevene skal lære å kjenne varierte former og figurer og skaffe seg innsikt i deres egenskaper og bruksmuligheter. De skal lære å beskrive plassering i plan og rom. De skal bli kjent med avbildninger, bruken av dem, og sammenhengen med symmetri og mønster, modeller, kart og arbeidstegninger. Elevene skal få erfaringer med og kunnskaper om måling og om å sammenlikne, anslå og beregne geometriske størrelser.
5-7 BEHANDLING AV DATA
Elevene skal lære å skaffe fram og tolke informasjoner og data ut fra sin erfaringsverden - fra andre fag, gjennom tverrfaglig arbeid, fra oppslagsverk og databaser og fra samfunnet utenfor skolen. De skal lære å systematisere og bearbeide dette og presentere resultatene med hensiktsmessige hjelpemidler. Elevene skal bli fortrolige med begrepet sannsynlighet, spesielt i praktiske sammenhenger som angår sjanse, risiko og usikkerhet.
8-10 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET
Elevene skal lære å bruke sine kunnskaper i matematikk som et nyttig redskap i oppgaver og problemer i dagliglivet og samfunnslivet. Elevene skal ut fra et aktuelt tema eller problemområde kunne systematisere og formulere opplysninger med matematikkens språk, utvikle resultater ved hjelp av metoder og redskaper de rår over, og prøve dette på den aktuelle sammenhengen. Elevene skal ha kunnskap om bruk av IT-hjelpemidler og etter hvert vurdere hvilke hjelpemidler som er egnet i den enkelte situasjon.
8-10 TALL OG ALGEBRA
Elevene skal få erfaringer med og kunnskaper om tall og regning som et effektivt redskap i aktuelle situasjoner og ved løsning av problemer. De skal kunne tolke og bruke bokstaver som symboler for ukjente og variable størrelser og til å generalisere og bevise. Elevene skal kunne bruke tall som et utgangspunkt for fordypning og generalisering av ideer og metoder. De skal få noe kunnskap om hovedtrekk ved noen forskjellige kulturers tallsystemer. [Tall og algebra]
8-10 GEOMETRI
Elevene skal kjenne til viktige egenskaper ved geometriske objekter. De skal kunne lage figurer, foreta avbildninger og skape mønstre og lære å bruke tegninger og kart. Elevene skal lære å sammenlikne, vurdere og beregne geometriske størrelser. De skal lære å gjennomføre resonnementer og begrunne framgangsmåter og valg. Elevene skal oppleve estetiske sider av geometrien gjennom praktiske eksempler i arkitektur, kunst og håndverk og se dette i en kulturell og historisk sammenheng.
8-10 BEHANDLING AV DATA
Elevene skal kjenne til ulik bruk av statistikk. De skal kunne skaffe fram, tolke, vurdere og presentere informasjoner og data. De skal kunne nytte databaser, regneark og andre programmer. Elevene skal med utgangspunkt i praktiske erfaringer tilegne seg begreper om sannsynlighet
8-10 GRAFER OG FUNKSJONER
Elevene skal kunne tolke, lage og bruke grafer og tabeller og få kjennskap til bruk av funksjoner gitt ved formler. De skal kunne bruke sine kunnskaper om grafer og funksjoner til å undersøke og beskrive situasjoner og sammenhenger og til å arbeide med praktiske og matematiske problemer. Elevene skal ha kunnskap om bruken av datamaskin i arbeid med grafer og funksjoner.

Hovedmomenter 1.-4. klasse

1 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET
 • prøve å lage og følge regler i lek og spill, ordne og telle
 • vinne erfaring med å sortere gjenstander etter egenskaper som størrelse, form, tyngde og farge [Sortering], få håndtere et bredt utvalg av gjenstander som grunnlag for å oppdage og sette ord på forskjeller og likheter
 • gjøre erfaringer med å måle og å vurdere størrelser og med uttrykk for tid
1 TALL
 • arbeide med gjenstander og mengder som grunnlag for antallsoppfatning
 • bruke tallbilder, bruke ord for tall og for relasjoner mellom tall og trene telling oppover og nedover gjennom lek, samtaler, i rollespill og rytmiske aktiviteter
 • oppøve ferdighet i å ordne i rekkefølge og knytte dette til ordenstall
 • gjøre erfaringer med symboler for tall, f eks ved å prøve å lage egne symboler
 • forberede addisjon og subtraksjon
1 ROM OG FORM
 • gjennom lek og varierte aktiviteter eksperimentere med og lage forskjellige former, figurer og mønstre
 • arbeide med firkanter, trekanter og sirkler og med terninger, kuler og andre figurer
 • eksperimentere med plassering og flytting og beskrive dette med egne ord
 • gjennom lek og praktiske aktiviteter vinne erfaringer med og samtale om forskjellige slags størrelser: lengde, areal, rom
2 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET
 • arbeide med å ordne og telle i lek, spill og praktiske oppgaver
 • oppdage forskjeller og likheter ved å sortere og klassifisere gjenstander etter egenskaper
 • trene på måling og på å vurdere størrelser, arbeide med klokka og tid, med norske mynter og sedler og få trening i å telle opp og veksle penger
 • arbeide praktisk med regnefortellinger, blant annet fra nærmiljøet
2 TALL
 • beskrive antall og relasjoner på bakgrunn av varierte erfaringer, særlig fra lek, samtale og andre aktiviteter i dagliglivet
 • arbeide med symboler for tall, spesielt med vanlige siffer, og bli klar over enerplass og tierplass [Tall]
 • arbeide med addisjon og subtraksjon og med å uttrykke dette muntlig og skriftlig
 • eksperimentere med tall og symboler, undersøke regneoperasjoner og gjøre utregninger ved hjelp av lommeregneren og f eks dataprogrammer
 • beskrive situasjoner i dagliglivet ved hjelp av regning med symboler, og omvendt, og arbeide med å lage regnefortellinger – muntlig eller skriftlig
 • arbeide med eksempler på partall og oddetall i praktiske sammenhenger og få trening i å fordoble og halvere
2 ROM OG FORM
 • undersøke forskjellige former, figurer og mønstre slik vi møter dem i omgivelsene, f eks i bygninger og ulike hustyper, i møbler, redskaper og tekstiler
 • oppleve og prøve ut speilsymmetri i konkrete tilfeller ved å observere og lage figurer på forskjellige måter
 • gjøre seg nærmere kjent med sirkler og mangekanter, spesielt firkanter, trekanter, terninger og andre rette prismer, sylindrer og kuler – samtale om egenskaper
 • gjøre erfaringer med plassering og flytting, bli kjent med og bruke begreper som beskriver dette, gjenta en form og lage mønstre
 • bruke mål til å sammenlikne forskjellige lengder og arealer og uttrykke størrelsene med enheter som de gjerne selv kan være med på å bestemme [Målestokker]
3 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET
 • samarbeide om å vurdere ulike muligheter og løsninger, i lek, spill og praktiske oppgaver
 • øve seg i å velge passende måleredskaper og få erfaringer med å bruke dem, vurdere og sammenlikne størrelser. Arbeide mer med klokka og tid
 • samtale om, vurdere og løse oppgaver om kjøp og salg før og nå, f eks lage og leke butikk
 • samle og prøve å sortere og ordne data fra egne interesseområder, fra naturen og fra stedet der de bor
3 TALL
 • vinne erfaringer med hva plassen til et siffer i flersifrede tall betyr for dets verdi
 • prøve forskjellige måter å skrive tall, f eks romertallene opp til 40, og samtale om ideene bak skrivemåtene
 • bruke enkle brøker som en halv og en kvart i praktiske sammenhenger
 • arbeide systematisk med addisjon og subtraksjon, f eks opp til 20, og etter hvert utvikle metoder for å addere og subtrahere flersifrede tall både i hodet og på papiret. Arbeide med sammenhengen mellom addisjon og subtraksjon og bruke lommeregner og f eks informasjonsteknologi til å utforske regneoperasjoner
 • bruke addisjon og subtraksjon i varierte situasjoner og få erfaringer med å velge hensiktsmessig metode og redskap i oppgaver
 • bruke multiplikasjon og divisjon i konkrete sammenhenger
 • arbeide med multiplikasjonstabellen, f eks å multiplisere med 2, 3, 4, 5 og 10, finne mønstre og se strukturer i tallenes verden [Multiplikasjon]
 • øve seg i å vurdere og kontrollere svar på forskjellige måter
3 ROM OG FORM
 • arbeide videre med mønstre og figurer i plan og rom, med å undersøke form, størrelse, hjørner, sider, kanter og sideflater og med å observere og bruke speilsymmetri i enkle tilfeller
 • erfare vinkel som det å dreie rundt et fast punkt, spesielt kvart omdreining som rett vinkel
 • øve seg i å beskrive plassering i rutenett og andre referansesystemer, f eks fra erfaringer med spill, lek og andre situasjoner
 • sammenlikne lengder og avstander og etter hvert uttrykke dette ved hjelp av standardenheter, bruke målebånd og metermål, lese av tall på skalaer, anslå lengder og avstander og sammenlikne med resultater ved måling
 • vinne grunnleggende erfaringer med areal og volum, sammenlikne forskjellige arealer og forskjellige volumer og bruke areal- og volumenheter
4 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET
 • gjøre erfaringer med å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter og samarbeidsoppgaver, f eks dele inn i lag og partier og organisere forestillinger
 • arbeide videre med måling og måleredskaper
 • samle, notere og illustrere data, f eks med tellestreker, tabeller og søylediagrammer
 • arbeide med kalenderen
4 TALL
 • arbeide systematisk med plassverdisystemet
 • gjøre erfaringer med negative tall i praktiske sammenhenger, f eks på temperaturskala, ved arbeid på tallinja [Negative tall]
 • arbeide med enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger
 • arbeide videre med metoder for å addere og subtrahere flersifrede tall i hodet og på papiret. Få erfaring med addisjon og subtraksjon av desimaltall
 • vinne erfaringer med multiplikasjon som gjentatt addisjon og med divisjon som gjentatt subtraksjon
 • arbeide mer med multiplikasjonstabellen, multiplisere og dividere tall med 10 direkte, og multiplisere og dividere i hodet eller på papiret når det også inngår tosifrede tall
 • arbeide med å utvikle varierte metoder ved hoderegning. Samtale om tenkemåter. Bruke lommeregner og f eks informasjonsteknologi til å utforske regneoperasjoner og til beregninger
 • bruke tall og regning i praktiske situasjoner. Velge og begrunne valg av regneart, metode og redskap, og vurdere svar [Regning i praktiske situasjoner]
4 ROM OG FORM
 • planlegge og undersøke hvordan vi kan bruke enkle former til å lage sammensatte figurer, trene på å forskyve og speile for å lage mønstre. Prøve hvordan vanlige former kan brukes i vår hverdag
 • arbeide med plassering, øve seg i å velge og bruke et referansesystem, f eks rutenett. Arbeide med kart
 • få videre øvelse i å velge hensiktsmessige måleredskaper og bruke dem, lese av skalaer
 • bruke kvadratmeter og kvadratcentimeter som arealenheter og arbeide med å finne arealer
 • arbeide med alminnelige volummål, spesielt kubikkdesimeter som liter, og finne volumer.
 • gjøre erfaringer med viktige vinkelmål, spesielt en hel omdreining som 360°, en halv omdreining som 180° og en kvart omdreining som 90°

Hovedmomenter 5.-7. klasse

5 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET
 • prøve ut og få erfaringer med sammenhengen mellom enheter for avstand, volum og vekt og arbeide mer med tid, tidsenheter og kalenderen
 • formulere og løse matematiske oppgaver i forbindelse med hobbyer og fritidsaktiviteter
 • bruke matematikk i forbindelse med disposisjon av penger, kjøp og salg
5 TALL
 • arbeide videre med plassverdisystemet, med desimaltall, særlig i praktiske sammenhenger med mål og måling, se desimaltall som en utvidelse av tallsystemet for hele tall og få flere erfaringer med negative tall og med å ordne tall på tallinja
 • arbeide med hoderegning i alle regnearter, arbeide for å få trygge tabellkunnskaper og arbeide mer med sammenhengene mellom regneartene
 • øve på addisjon og subtraksjon og arbeide med metoder for å multiplisere og dividere flersifrede tall, også desimaltall - i hodet og på papiret
 • øve på variert bruk av lommeregner og undersøke lommeregnerens muligheter og begrensninger
 • arbeide med addisjon og subtraksjon av enkle brøker i praktiske situasjoner
 • bruke alle regnearter til å løse problemer i praktiske situasjoner og få trening i å velge og bruke hensiktsmessige regnearter, metoder og hjelpemidler
 • gjøre overslag og bruke forskjellige metoder til å vurdere resultater og svar
5 GEOMETRI
 • lage figurer, former og mønstre, og arbeide med å finne ut av egenskaper ved dem
 • måle og beregne omkrets av blant annet firkanter og trekanter
 • vinne erfaringer med å bruke referansesystem, spesielt to tallinjer som koordinatsystem, og med lokalisering på kart
 • arbeide med å finne arealer ved opptellinger av arealenheter og bli kjent med andre praktiske metoder til å bestemme arealer, f eks oppdeling
 • øve seg i å velge og bruke enheter for lengde, areal og volum og trene på å gjøre anslag om slike størrelser i situasjoner fra dagliglivet
5 BEHANDLING AV DATA
 • trene seg i å samtale om, samle og tolke data og bli kjent med databaser
 • gjøre erfaringer med å systematisere og presentere data ved hjelp av tabeller og enkle diagrammer, spesielt søylediagrammer
6 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET
 • gjøre beregninger fra dagliglivet, f eks om mat og kosthold, reiser, rutetabeller, telefon og porto
 • arbeide mer med størrelser og enheter, og spesielt tidsberegning. Bli kjent med måling i enkelte andre kulturer
 • vinne erfaringer med myntenheter, kurs og omregning mellom norsk og utenlandsk mynt
 • bruke matematikk til å beskrive fenomener fra naturen, f eks lys og skygge, dag og natt, årstider, solsystemet
6 TALL
 • erfare ulike kulturers måte å skrive tall på og bakgrunnen for dette [Tallenes historie]
 • arbeide mer med hoderegning og med å videreutvikle oppstilte regnemetoder, spesielt for multiplikasjon og divisjon med flersifrede tall og desimaltall
 • gjøre erfaringer med multiplikasjon med desimaltall i sammenheng med proporsjonalitet, f eks kilopris multiplisert med kvantum
 • arbeide mer med brøk, med likeverdige brøker på en praktisk måte, med å addere og subtrahere. Arbeide med multiplikasjon av brøk som gjentatt addisjon
 • regne videre med lommeregner. Arbeide med å utnytte sammenhengen mellom regneartene og få trening i å velge og bruke regnearter, ulike metoder og hjelpemidler, f eks informasjonsteknologi, til å løse problemer og undersøke situasjoner
 • vinne erfaringer med å vurdere forskjellige framgangsmåter, metoder og resultater
 • undersøke tall og utforske tallmønstre, f eks ved hjelp av lommeregner og datamaskin, oppdage og beskrive egenskaper
6 GEOMETRI
 • gjøre erfaringer med vinkel som en dreining omkring et punkt og som to stråler ut fra et punkt. Bli kjent med vinkelmål
 • arbeide med grunnleggende plangeometriske begreper som punkt, linjestykke, rett linje, stråle, vinkel og kurve og med lukkede kurver som mangekant og sirkel
 • undersøke egenskapene til de ulike typene av firkanter og trekanter, blant annet måle og beregne omkrets. Arbeide med å finne fram til hvordan vi kan beregne arealet av rektangler og trekanter og bruke dette til å finne arealet av andre mangekanter i planet
 • arbeide med parallellforskyvning, speiling og dreining av figurer i planet
 • bruke koordinatsystem til å beskrive plassering og flytting
 • øve på å bruke standardenheter for lengde, areal og volum og velge og bruke ulike måleredskaper og -instrumenter
 • arbeide med målestokk, kart og enkle arbeidstegninger
6 BEHANDLING AV DATA
 • øve seg i å samle, tolke, systematisere og presentere data
 • vinne erfaringer med å ordne dataene i rekkefølge etter størrelse og lære å finne median og typetall
 • gjøre erfaringer med sannsynlighet ved å reflektere over og samtale om situasjoner fra dagliglivet, spill og forskjellige eksperimenter
7 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET
 • øve seg i å bruke matematikk til å uttrykke og bearbeide informasjoner om forhold i elevenes eget miljø [Analog og digital]
 • arbeide med problemstillinger og løse oppgaver knyttet til økonomi, f eks arbeid og lønn, sparing og rente
 • arbeide med noen sammensatte enheter og størrelser, f eks fart og pris, og illustrere dette grafisk og med regneuttrykk
 • arbeide videre med myntenheter, kurs og omregning mellom norsk og utenlandsk mynt
 • søke informasjon om sekstitallsystemet i historisk perspektiv og se sammenhengen med tid – døgn, timer, minutter og sekunder – og med vanlig gradinndeling av sirkelen og av jordkloden
7 TALL
 • arbeide videre med hele tall og desimaltall, bruke brøk som ren tallstørrelse, som del av en størrelse og som forhold mellom hele tall
 • gjøre erfaringer med begrepet prosent som hundredel og som del av et hele
 • arbeide videre med hoderegning, med å multiplisere og dividere i hodet og på papiret, regne med lommeregner og arbeide med å vurdere siffer og desimaler i svar
 • trene på å velge og bruke regnearter, metoder, hjelpemidler og redskaper, f eks informasjonsteknologi, til å løse problemer og utforske situasjoner. Bruke forskjellige metoder til å vurdere resultater og svar
 • undersøke og gjøre seg kjent med primtall, sammensatte tall og faktorisering
 • arbeide med addisjon og subtraksjon av negative tall
 • arbeide videre med å utnytte sammenhengen mellom regneartene. Undersøke og formulere hvilke regler som gjelder
 • vinne erfaringer med kvadrering og kvadratrot - bruke lommeregner
7 GEOMETRI
 • arbeide med geometriske begreper, spesielt symmetri for enkle former og figurer, og ut-fordres til å finne ut av egenskapene til regulære mangekanter og beskrive det de finner ut
 • få videre trening i å beregne omkrets og areal av firkanter, trekanter og andre mangekanter. Undersøke og beregne areal av sammensatte figurer
 • gjøre erfaringer med å bruke avstander og vinkelmål, blant annet til å beskrive flytting
 • undersøke og bli kjent med sirkelens geometri: radius, diameter, omkrets, tallet * som forhold mellom omkrets og diameter, og hvordan vi kan beregne sirkelens areal
 • arbeide med egenskapene til rett prisme og sylinder, spesielt hvordan vi kan beregne overflate og volum
7 BEHANDLING AV DATA
 • gjøre flere erfaringer med data, med å finne fram til hensiktsmessig gruppering når det er aktuelt, og med å bruke søyle- og sektordiagram
 • arbeide med begrepet gjennomsnitt
 • vurdere og etter hvert beskrive sannsynlighet som tall i området fra 0 til 1 - fra erfaringer i dagliglivet, i spill og ved eksperimenter
 • vinne erfaringer med å simulere fenomener med tilfeldighet og usikkerhet

Hovedmomenter 8.-10. klasse

8 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET
 • arbeide mer med størrelser og enheter
 • registrere og formulere problemer og oppgaver knyttet til nærmiljø og samfunn, arbeid og fritid, og få erfaringer med å velge og bruke hensiktsmessige framgangsmåter og hjelpemidler og vurdere løsninger
 • bli kjent med hovedprinsippene for regneark og få erfaringer med bruk av regneark på datamaskin
 • arbeide med spørsmål omkring personlig økonomi og med forbruksmønstre. Få erfaring med å sette opp et enkelt budsjett og føre regnskap, vurdere priser, avslag, betalingsmåter
 • øve seg i å regne med fremmed mynt
8 TALL OG ALGEBRA
 • fortsette arbeidet med plassverdisystemet for hele tall og desimaltall
 • arbeide videre med primtall, sammensatte tall og faktorisering
 • arbeide med sammenhengen mellom brøk og desimaltall, prosent og promille
 • videreutvikle hoderegning, skriftlige regnemetoder, bruk av lommeregner og informasjonsteknologi, arbeide med framgangsmåter, planlegge utregninger, gjøre overslag og vurdere rimelig presisjonsnivå
 • arbeide med alle regneartene på hele tall, desimaltall og brøk og regne med prosent og promille
 • arbeide med å bygge opp forståelse for bruk av bokstaver og parenteser i enkle regneuttrykk og formler, også med utgangspunkt i størrelser fra andre fagområder eller dagligliv
 • øve seg i å velge framgangsmåter ved problemløsning og åpne oppgaver, i å bruke varierte strategier for å vurdere og kontrollere beregninger og i å vurdere rimelig presisjonsnivå
 • møte enkelte utvalgte trekk i forbindelse med tallregningens historie, f eks forskjellige tallsystemer
8 GEOMETRI
 • vinne erfaringer med å lage og undersøke mønstre, f eks dekke flater ved hjelp av mangekanter
 • undersøke, lage, tegne og konstruere figurer med varierte redskaper og klassifisere figurer etter deres egenskaper
 • gjøre erfaringer med romfigurer og prøve å finne ut regler for perspektivtegning
 • arbeide med parallellitet og vinkelmål, tegne og konstruere vinkler, normaler og paralleller og bruke dette i aktuelle sammenhenger
 • arbeide mer med målestokk, med kart og med å lage og bruke enkle arbeidstegninger
 • arbeide videre med mål, med å velge hensiktsmessige måleredskaper og enheter for lengde, med å finne ut og beregne areal og volum av enkle og sammensatte figurer og med å gjøre anslag og vurderinger
8 BEHANDLING AV DATA
 • planlegge og lage skjemaer for datainnsamling, ordne dataene og klassedele materialet
 • trene seg i å bruke hensiktsmessige mål for sentraltendens og lære å bruke variasjonsbredde som et enkelt spredningsmål
 • tolke og lage diagrammer, presentere materialet ved hjelp av f eks informasjonsteknologi, og vurdere hvordan framstilling av data kan påvirke oppfatningen
 • vinne erfaringer med å bruke statistiske data tverrfaglig, f eks med søking i databaser
8 GRAFER OG FUNKSJONER
 • arbeide med koordinatsystemet i alle fire kvadranter og knytte sammen punkter og ordnede tallpar
 • øve seg i å lage grafer som beskriver situasjoner og sammenhenger i dagliglivet, og tolke resultater
 • møte funksjonsbegrepet som et nyttig redskap, med bruk av bokstaver til å symbolisere variable tall og størrelser, og se dette i sammenheng med formler og uttrykk som de har møtt tidligere
9 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET
 • arbeide mer med vanlig brukte enheter, enkle og sammensatte
 • registrere, formulere og arbeide med problemer og oppgaver knyttet til samfunnslivet, f eks sysselsetting, helse og ernæring, befolkningsutvikling og valgmetoder [Problemer knyttet til samfunnslivet]
 • arbeide med spørsmål og oppgaver innenfor økonomi, f eks lønn, skatt, trygd og forsikring
 • gjøre erfaringer med enkel varekalkulasjon ved å bruke begreper som kostnad, inntekt, pris, merverdiavgift, tap og fortjeneste
 • bruke matematikk til å beskrive og bearbeide noe mer sammensatte situasjoner og små prosjekter
9 TALL OG ALGEBRA
 • arbeide med potenser med naturlige tall som eksponenter [Potenser], med rotutdragning og irrasjonale tall, arbeide med tall skrevet på forskjellig form, gjerne også med brøk som periodisk desimalbrøk, og regne med forhold og proporsjoner
 • trene seg i å velge og vurdere framgangsmåter for å løse problemer i å gjøre overslag, kontrollere beregninger og vurdere svar
 • gjøre erfaringer med spesielle tall, tallforhold og tallmønstre
 • møte tall brukt som tallkoder, f eks person-, vare- og boknummer
 • øve seg i å tolke, beskrive, vurdere og bearbeide situasjoner og praktiske problemer både ved bruk av ord og ved å oversette til formler, likninger og ulikheter
 • finne fram til metoder for å løse likninger og ulikheter av første grad med én ukjent
 • erfare hvordan bokstaver som uttrykk for variable størrelser kan brukes til å formulere og bevise generelle sammenhenger, f eks i tallenes verden
9 GEOMETRI
 • arbeide med figurer i plan og rom. Få trening i å se og oppfatte kjennetegn og egenskaper ved former, mønstre og figurer, også romfigurer som prisme, pyramide, sylinder, kjegle og kule
 • arbeide med vinkler i mangekanter, spesielt innholdet i og begrunnelsene for setninger om vinkler i trekanter og firkanter
 • arbeide med begrepene formlikhet og kongruens
 • arbeide mer med å beskrive plassering og flytting og utnytte koordinatsystem eller rutenett
 • arbeide videre med mål, undersøke overflate og volum av forskjellige romfigurer, bl a rett prisme og sylinder, og få erfaring med formlene for overflate og volum av kule
 • bli kjent med og bruke Pytagoras' setning og få erfaringer med andre eksempler på geometriske sammenhenger og størrelser, f eks anvendelser av det gylne rektangel og det gylne snitt i kunst
9 BEHANDLING AV DATA
 • arbeide med begreper og ferdigheter i statistikk
 • arbeide med å utvikle mer presise begreper og uttrykksmåter for sannsynlighet og med å tallfeste sannsynligheter
 • gjøre erfaringer med at relativ frekvens noen ganger må brukes som et anslag for sannsynlighet
 • beregne sannsynligheter ut fra situasjoner hvor alle enkeltutfall har like stor sjanse
 • undersøke situasjoner der det må regnes med usikkerhet, risiko og sjanse, f eks spill, forsikring, etterforskning og medisin
 • prøve ut simulering av praktiske situasjoner der tilfeldighet inngår
9 GRAFER OG FUNKSJONER
 • arbeide videre med å tolke og lage grafer som beskriver situasjoner i dagliglivet
 • beskrive funksjoner med tabeller og grafer
 • øve med bokstaver brukt til å symbolisere variable tall og størrelser og uttrykke enkle funksjonssammenhenger i vanlig språk og med matematikkens symbolspråk, spesielt utforske lineære funksjoner
10 MATEMATIKK I DAGLIGLIVET
 • vurdere bruk av måleinstrumenter og vurdere måleusikkerhet
 • anvende matematikk på spørsmål og problemer innenfor natur- og ressursforvaltning, f eks med utgangspunkt i miljø og forurensning, forbruk, energiforsyning og -bruk, trafikkspørsmål og kommunikasjon
 • arbeide med forhold omkring sparing og lån, rente og rentes rente og vilkår for nedbetaling av lån, f eks ved bruk av regneark og andre hjelpemidler
 • arbeide med sammensatte problemer og oppgaver i realistiske sammenhenger, f eks i et prosjekt
10 TALL OG ALGEBRA
 • arbeide videre med å tolke, beskrive og vurdere situasjoner og løse problemer ved hjelp av tall og regnemetoder, formler og likninger
 • bruke og behandle enkle bokstavuttrykk, herunder brøkuttrykk med et ledd i nevner
 • erfare hvordan uttrykk med bokstaver for variable størrelser kan brukes til å formulere og bevise generelle sammenhenger
 • arbeide mer med å formulere og løse likninger og ulikheter av første grad med én ukjent
 • stille opp og tolke likninger med to ukjente, arbeide med varierte løsningsmetoder og kontrollere og vurdere løsninger
 • møte eksempler på tall og algebra i kulturell og historisk sammenheng
 • arbeide noe med spennende sammenhenger fra tallenes verden, f eks tall med spesielle egenskaper, den rolle tallmystikk kan spille i enkelte kulturer, eller den tiltrekning tallgåter kan ha
10 GEOMETRI
 • arbeide mer med egenskaper ved figurer, former og mønstre, spesielt lage og undersøke regulære og semiregulære mønstre i planet. Bli kjent med de regulære romfigurene og gjerne noen semiregulære romfigurer
 • gjøre erfaringer med målestokk, kongruens og formlikhet
 • arbeide mer med og begrunne Pytagoras' setning
 • utføre og beskrive geometriske avbildninger, slik som parallellforskyvning, speiling og rotasjon og kombinasjoner av dem, og utnytte geometriske avbildninger til å skape og analysere mønstre
 • arbeide med geometri i sammenheng med estetikk i f eks natur, kunst, håndverk og arkitektur og i et historisk perspektiv
10 BEHANDLING AV DATA
 • gjennomføre enkle statistiske undersøkelser ved å planlegge og lage skjemaer for datainnsamling, bl a spørreskjemaer
 • finne og trekke ut informasjon fra tabeller og annet datamateriale og drøfte eventuelle usikkerheter, skjevheter og feilkilder
 • ordne og gruppere data. Finne, bruke og vurdere typetall, median og gjennomsnitt som hensiktsmessige mål for sentraltendens, og variasjonsbredde og eventuelt andre mål for spredning
 • arbeide med å lage statistiske grafer og diagrammer, bl a søylediagram, kurvediagram, sektordiagram og punktdiagram, f eks ved hjelp av informasjonteknologi
 • tolke resultater fra statistiske beregninger, tolke grafer og diagrammer og vurdere dem kritisk
 • arbeide videre med begreper i sannsynlighet
10 GRAFER OG FUNKSJONER
 • gjøre erfaringer med varierte uttrykksformer for funksjoner og undersøke funksjoners egenskaper
 • bruke funksjonsbegrepet til å beskrive sammenhenger i matematikk, i andre fag og i dagliglivet
 • arbeide med proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet med lineære og kvadratiske funksjoner
 • utnytte funksjonsbegrepet til å løse likninger og ulikheter grafiskKRL
Norsk
Engelsk
Matematikk
Samfunnsfag
Natur & miljø
Tverrfaglig

Filosofiske
samtaler


Forsiden
Forum
E-postliste
Kontakt
Hjelp
Om

In English

  © www.skoletorget.no