Læreplanreferanse — Engelsk

På denne siden finner du hele læreplanen i engelsk. De læreplanreferansene vi har laget stoff til er uthevet med rødt fulgt av en hakeklamme som inneholder lenker til temaene. Her kan du til enhver tid følge med hvilke deler av læreplanen vi har laget stoff til.

Hovedmomenter: 1.-4. klasse5.-7. klasse8.-10. klasse

Målsetninger

1-4 MØTE MED SPRÅKET I MUNTLIG OG SKRIFTLIG BRUK
Elevene skal oppdage, oppleve og gjøre egne erfaringer med det engelske språket og utvikle evnen til å oppfatte og uttrykke seg på engelsk. De skal bli kjent med levemåter i engelsktalende land og få en begynnende forståelse for hvordan de selv kan lære seg engelsk.
5-7 BRUK AV SPRÅKET
Elevene skal utvikle sin evne til å oppfatte det engelske språket og til å uttrykke seg og finne mening i engelske tekster. Elevene skal utvikle sin evne til å kommunisere på engelsk.
5-7 KUNNSKAP OM ENGELSK SPRÅK, KULTUR OG EGEN LÆRING
Elevene skal utvikle noe innsikt i språket som samhandling og som uttrykk for kultur. Elevene skal bli kjent med levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land. De skal gradvis utvikle innsikt i hvordan de kan arbeide med å lære seg engelsk.
8-10 BRUK AV SPRÅKET
Elevene skal videreutvikle sin evne til å kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk i ulike situasjoner.
8-10 KUNNSKAP OM ENGELSK SPRÅK, KULTUR OG EGEN LÆRING
Elevene skal utvikle innsikt i språket som kommunikasjon og som uttrykk for kultur. Elevene skal bli kjent med fortid og nåtid i engelskspråklige land. De skal utvikle innsikt i hvordan de kan arbeide med å lære seg engelsk, og bli stadig mer selvstendige som språkbrukere.

Hovedmomenter 1.-4. klasse

1 MØTE MED SPRÅKET I MUNTLIG OG SKRIFTLIG BRUK
 • oppdage hvordan engelsk språk lyder og ser ut, møte språket blant annet gjennom rim, regler og dikt, f eks "Humpty Dumpty", "Jack and Jill" og andre dikt fra antologier for barn, sanger, sangleker og bevegelsesleker, både tradisjonelle og moderne, f eks "Pat-a-cake" og "Simon Says"
 • oppleve engelsk gjennom flere medier, bruke bilder og tegninger som kan hjelpe dem til å leve seg inn i tekstene de møter, høre utdrag av barnebøker
 • prøve ut sin egen engelsk, f eks synge, lese og resitere i kor, herme, leke med ord, lage ordspill og oppdage rim og rytme i språket
 • begynne å gjøre seg kjent med hvordan barn i engelsktalende land lever
2 MØTE MED SPRÅKET I MUNTLIG OG SKRIFTLIG BRUK
 • oppleve det engelske språket gjennom flere medier i et rikt utvalg av tekster, bl a rim, regler og dikt, sanger, sangleker og bevegelsesleker, høre fortellinger, kortutgaver av eventyr som de allerede kjenner fra sitt eget språk [Aesop, Rhymes], f eks "Little Red Riding Hood" og "The Three Billy Goats Gruff"
 • utforske lyder, rim og rytme i språket, lage og framføre korte muntlige tekster, bruke bilder, film og musikk sammen med tekster for å leve seg inn i og skape mening i de tekstene de møter, tegne og forme innholdet, delta i dramatiseringer og rollespill [My body]
 • lese og skrive i egen takt, f eks bildetekster og ordbilder, og leke med dataprogrammer med engelsk tekst
 • gjøre seg noe kjent med levemåter i engelsktalende land gjennom å arbeide med temaer som "Familie og venner"
3 MØTE MED SPRÅKET I MUNTLIG OG SKRIFTLIG BRUK
 • få erfaring med det engelske språket gjennom ulike medier ved å møte et utvalg av tekster, bl a rim, regler, dikt og sanger, f eks "London Bridge is falling down", leker og sangleker, f eks "Oranges and Lemons", fortellinger, fabler og eventyr, f eks "Goldilocks" og "Cinderella"
 • arbeide med tekster sammen med bilder, film og musikk, uttrykke det de opplever i tekstene, i ulike formingsoppgaver, bruke engelsk i lek, rollespill og dramatiseringer
 • eksperimentere med språkets rytme og tone, lage muntlige tekster, f eks dikt og beskjeder, øve seg i å framføre dem, lære noen ordspill, ordtak, sanger og dikt
 • utforske skriftspråket blant annet på plakater og oppslag i klasserommet, leke med skriving, for eksempel tekster til bilder og postkort, og bruke datamaskin til lek med tekstskaping
 • hjelpe hverandre med å lage tekster og dele tekstene med hverandre ved å framføre dem og stille ut, trene seg i enkle formuleringer for å kunne uttrykke seg positivt om det andre har laget
 • samtale om forskjeller mellom engelsk og norsk og sette seg gradvis inn i det engelske lydsystemet, f eks øve seg på alfabetet
 • oppdage likheter og ulikheter mellom egen og engelsk levemåte gjennom arbeidet med tekster innenfor temaer som "Hverdag og høytider"
4 MØTE MED SPRÅKET I MUNTLIG OG SKRIFTLIG BRUK
 • vinne erfaring med engelsk språk og språkbruk gjennom muntlige og skriftlige tekster i ulike sjangrer og fra ulike tidsepoker, bl a rim, regler, dikt, f eks av A.A. Milne, sanger, leker og sangleker, bildebøker, fortellinger, fabler, eventyr og utdrag av barnebøker, f eks "Tales of"-bøkene av Beatrix Potter, "Winnie The Pooh" av A.A. Milne, finne fram til mening i tekstene i samtale med andre
 • oppleve språket gjennom ulike tekster sammen med musikk og gjennom film, som Walt Disneys filmatiseringer av for eksempel "Peter Pan" og "The Jungle Book"
 • eksperimentere med språket, lytte, tale, lese, skrive, lage egne tekster, levendegjøre dem gjennom utstilling og framføring/dramatisering, lære noen ordtak, sanger, dikt, rim og regler
 • arbeide videre med det engelske lydsystemet og gradvis erfare at forskjellige situasjoner krever ulik måte å bruke språket på
 • samtale om hva de kan gjøre for å lære seg engelsk, øve seg på å bruke hjelpemidler, f eks tekniske hjelpemidler og bildeordbok, og lage en egen ordsamling
 • utvide sin kjennskap til levemåter i engelsktalende land, f eks samtale om former for høflighet i eget og i engelsktalende land, arbeide med temaer som "Hjemsted" og "Mat og drikke"

Hovedmomenter 5.-7. klasse

5 BRUK AV SPRÅKET
 • oppleve og danne seg et inntrykk av det engelske språket og engelsk språkbruk ved å møte et bredt utvalg av tekster fra ulike tidsepoker. De skal ha tilgang til blant annet fortellinger, eventyr, utdrag av barnebøker, f eks "Just so stories" av Rudyard Kipling, korte utdrag av bøker som de arbeider med i norsk, f eks "Robinson Crusoe" [Robinson] og "Huckleberry Finn", dikt, f eks "The Owl and the Pussycat" av Edward Lear [Poems and limericks by Edward Lear], sanger, f eks julesanger, viser og sangleker, ordtak, vitser og gåter, enkle sakprosatekster og multimedietekster
 • arbeide med å oppfatte og tolke tekster, bl a bruke lydbøker og lese regelmessig, bruke tekstbehandling og arbeide med dataprogrammer
 • bruke tekster som forbilder og som utgangspunkt for å ta språket i bruk selv, utforme muntlige og skriftlige tekster i ulike sjangrer og formidle tekstene sine, f eks skrive fortellinger og skuespill sammen, arbeide med rollespill og dramatisering
 • fortelle om seg selv og noe de har opplevd
5 KUNNSKAP OM ENGELSK SPRÅK, KULTUR OG EGEN LÆRING
 • arbeide med tekster, oppdage strukturer og ulike ords funksjoner i språket, f eks substantiv, verb og adjektiv, og arbeide med å tilegne seg et variert ordforråd [English grammar]
 • gjøre seg kjent med levemåter i engelsktalende land, f eks ved å ha kontakt med mennesker i andre land og arbeide med temaer som tradisjoner, skikker, fritid, hobbyer
 • samtale om arbeidet sitt med å lære språket, øve seg i å lytte og gi konstruktiv tilbakemelding på hverandres arbeid, oppleve at språk læres på ulike måter, og vinne erfaring ved å velge sine egne arbeidsmåter, bruke ulike hjelpemidler, f eks ordbok og andre hjelpebøker
6 BRUK AV SPRÅKET
 • lytte til og lese et rikt utvalg av tekster fra ulike tidsepoker, bl a fabler, legender, fortellinger, utdrag av barnebøker, f eks "Doctor Doolittle" av Hugh Lofting, "Black Beauty" av Anna Sewell og "The Little House on the Prairie" av Laura Ingalls Wilder, dikt, f eks fra "Old Possum`s Book of Practical Cats" av T.S. Eliot, sanger og viser, enkle skuespill, informasjonsmateriell og enkle tekster hentet for eksempel fra historien
 • gjenfortelle og dramatisere tekster, f eks fortellinger, eventyr, egne og andres tekster, skape egne tekster i ulike sjangrer, både muntlig og skriftlig [Plumstone]
 • prøve seg på ulike måter å skrive på, f eks skriving som prosess, og bruke informasjonsteknologi og medier
 • fortelle om minst en fortelling eller bok de har valgt å arbeide med
6 KUNNSKAP OM ENGELSK SPRÅK, KULTUR OG EGEN LÆRING
 • sette seg inn i språkets strukturer ut fra behovet for å forstå og kunne uttrykke seg, f eks verbets former, preposisjoner og enkel tekstbinding, stavemåter, lydskrift, setningsmelodi og rytme
 • gjøre seg bedre kjent med forholdene i engelsktalende land, f eks gjennom å brevveksle med en skoleklasse i et annet land, arbeide med temaer som historie og geografi [The prairie Indians] og begynne å gjøre seg kjent med barnelitteratur fra engelsktalende land
 • øve seg i å velge arbeidsmåter, hjelpe hverandre med å utforme tekster, bruke ordbøker, tekniske hjelpemidler og medier
7 BRUK AV SPRÅKET
 • arbeide med et rikt utvalg av tekster fra ulike tidsepoker. De skal ha tilgang til blant annet myter, sagn, fortellinger, utdrag av barnebøker, f eks "The Secret Garden" av Frances H. Burnett, "Little Women" av Louisa M. Alcott og "Tom Sawyer" av Mark Twain, utdrag av C.S. Lewis' Narnia-bøker, dikt, f eks limericker [Limericks], sanger, viser, poptekster, sakprosatekster, f eks om kjente personer, tekster fra medier, f eks aviser og tidsskrifter, og filmatiseringer av barne- og ungdomsbøker
 • bruke tekster som forbilder for og inspirasjon til egen tekstskaping og arbeide med å utforme muntlige og skriftlige tekster
 • fortelle om sitt eget land, om ulike landsdeler og om ulike kulturer, bl a den samiske
 • fortelle om innholdet i en fortelling, bok eller film de har valgt å arbeide med
7 KUNNSKAP OM ENGELSK SPRÅK, KULTUR OG EGEN LÆRING
 • skaffe seg en gradvis oversikt over virkemidler, strukturer og regler i språket, bl a regler for språkbruk, enkle former for tekstbinding, setningsledd, setningsoppbygning og ordklasser, kjenne de vanligste bøyningsformene og arbeide med ordforråd, rettskrivning, uttale og intonasjon
 • arbeide med ulike temaer fra fortid og nåtid som historiske hendelser og kjente personer, ha kontakt med mennesker i andre land, samtale om egen og andres kultur og gjøre seg kjent med litteraturen fra engelsktalende land
 • vinne erfaring med å beskrive eget arbeid og egen utvikling, f eks ved å skrive loggbok, gjøre erfaringer med å velge lærestoff, bruke ordbøker, enkle grammatikker og andre hjelpemidler

Hovedmomenter 8.-10. klasse

8 BRUK AV SPRÅKET
 • utforske muntlige og skriftlige tekster fra ulike tidsepoker, samtale om innholdet i tekstene og utnytte kunnskaper de har eller kan skaffe seg om tekstene, bl a eventyr, fabler og legender [Bluebeard], f eks "Robin Hood", tegneserier, f eks "Gulliver's Travels", noveller, ungdomsromaner, utdrag av romaner, f eks av Mark Twain, Roald Dahl og Nina Bawden, dikt [Wordsworth], sanger, ballader, viser, biografier, artikler, bruksanvisninger og annet informasjonsmateriell
 • nytte tekster som forbilder og utgangspunkt for å bruke språket i ulike kommunikasjonssituasjoner, bruke sin kunnskap om språket og eksperimentere med språket når de utformer tekster, f eks i samspill med andre uttrykksformer som bilder, musikk, sang, dans og drama
 • lese minst en selvvalgt roman eller lettlesbok og gi uttrykk for sine inntrykk og oppfatninger av det de har lest
8 KUNNSKAP OM ENGELSK SPRÅK, KULTUR OG EGEN LÆRING
 • utforske språkets system og regler for hvordan tekster kan bygges opp, utvikle bevissthet om noen forskjeller på engelsk talemål og skriftspråk, erfare noen varianter av engelsk språk, arbeide for å få et stadig mer variert ordforråd og finne nye måter å uttrykke seg på
 • gradvis utvikle kjennskap til kultur og samfunnsforhold i engelsktalende land, bl a skole og utdanning, aktuelle hendelser og kunst knyttet til arbeidet med tekstene og til kontakten med mennesker i andre land, gjøre seg kjent med litteratur og faste uttrykk fra engelsktalende land
 • bruke ordbøker, grammatikker og andre hjelpemidler, som informasjonsteknologi, i arbeidet med språket
 • være med på å utforme gode læringssituasjoner, diskutere arbeidsformer, finne fram til gode vilkår for å lære engelsk og øve seg i å vurdere eget arbeid og egen innsats
9 BRUK AV SPRÅKET
 • arbeide med et rikt og variert utvalg av tekster, bl a myter og sagn, noveller, f eks av Ernest Hemingway og William Somerset Maugham, ungdomsromaner, utdrag av romaner, f eks av Charles Dickens og J.R.R. Tolkien, dikt av f eks William Blake og William Carlos Williams, sanger, ballader, viser, pop- og rocketekster, biografier, artikler, argumenterende tekster, brev og taler, f eks av Chief Seattle, Winston Churchill og Martin Luther King, historiske tekster, utdrag av skuespill, hørespill, dramatiseringer, musikkspill, f eks "Pygmalion" av George Bernard Shaw, tekster hentet fra medier, f eks film, radio, fjernsyn, aviser og tidsskrifter [Oscar Wilde, William Blake]
 • utforme tekster i ulike sjangrer i samhandling med andre, delta i og lede samtaler og diskusjoner om temaer som de er opptatt av
 • lese fagstoff på engelsk, f eks innenfor natur- og miljøfag og samfunnsfag
 • lese minst en selvvalgt roman eller lettlesbok og gi uttrykk for sine inntrykk og oppfatninger av det de har lest
9 KUNNSKAP OM ENGELSK SPRÅK, KULTUR OG EGEN LÆRING
 • arbeide med å sette seg inn i språkets system og sjangerregler gjennom å prøve ut språket selv, kunne oppfatte varianter av engelsk språk og arbeide med ordvalg, nyanser og variasjon i egne tekster
 • arbeide med kultur og samfunnsforhold i engelsktalende land, f eks geografiske forhold, viktige hendelser og personer [Medieval kings], musikk, film- og bildekunst, f eks ved å ha kontakt med mennesker i andre land og gjennom å lese engelskspråklig litteratur
 • nyttiggjøre seg hjelpemidler som ordbøker, grammatikker, medier og informasjonsteknologi
 • definere egne læringsbehov, formulere læringsmål, få erfaring med å utforme øvingsoppgaver og utveksle disse med andre elever og få erfaring med å planlegge og vurdere eget arbeid
10 BRUK AV SPRÅKET
 • arbeide med autentiske tekster fra ulike tidsepoker, bl a noveller, f.eks av John Steinbeck, ungdomsromaner, utdrag av romaner, f eks av Charlotte Brontë, Lewis Carroll, Sir Arthur Conan Doyle [Greek interpreter] og Agatha Christie, dikt, f eks av Emily Dickinson, Rupert Brooke og Langton Hughes, sanger, f eks av "The Beatles", viser, jazz, blues, negro spirituals, biografier, artikler, resonnerende og argumenterende tekster, informasjonsmateriell, utdrag av skuespill, f eks av William Shakespeare og Tennessee Williams, utdrag av filmer, dramatiseringer av romaner og skuespill, musikkspill, filmer, tekster hentet fra medier som radio og fjernsyn, aviser og tidsskrifter
 • utforme muntlige og skriftlige tekster, samtale og diskutere, få trening i å legge fram egne tanker og ta opp dagsaktuelle spørsmål
 • greie ut om fagstoff på engelsk, f eks ved å holde foredrag og skrive rapporter
 • lese minst en selvvalgt roman eller lettlesbok og en selvvalgt novelle eller sakprosatekst og drøfte inntrykk og oppfatninger av det de har lest
10 KUNNSKAP OM ENGELSK SPRÅK, KULTUR OG EGEN LÆRING
 • lære om ulike typer setningsoppbygning, setningsledd, ordklasser, deres bøyning og funksjon i språket, språklige virkemidler og gjøre seg fortrolig med ulike varianter av engelsk språk
 • arbeide med kultur og samfunnsforhold i engelsktalende land, bl a mellommenneskelige forhold, natur-, miljø- og kulturvern, internasjonalt samarbeid, urbefolkningers rettigheter, bl a samers, krig og fred, gjennom internasjonal kontakt og utvidet kjennskap til litteraturen i ulike engelsktalende land
 • løse problemer de støter på i arbeidet med språket, ved å bruke et bredt spekter av hjelpemidler, erfare hvordan informasjon som er nyttig i engelskfaget, kan lagres, organiseres og gjøres tilgjengelig i klasserom og bibliotek
 • samtale om og vurdere lærestoff og arbeidsmåter i forhold til målene for engelskfaget og gjøre valg som er nyttige for egen språklæringKRL
Norsk
Engelsk
Matematikk
Samfunnsfag
Natur & miljø
Tverrfaglig

Filosofiske
samtaler


Forsiden
Forum
E-postliste
Kontakt
Hjelp
Om

In English

  © www.skoletorget.no